Jak używać wstępnie zdefiniowanych wzorców do wykrywania treści

Określanie poufnych treści za pomocą wstępnie zdefiniowanych wzorców do wykrywania treści

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade i Education PlusPorównanie wersji

Funkcje DLP dla Dysku i DLP dla Google Chat są dostępne dla użytkowników Cloud Identity Premium, którzy mają też licencję Google Workspace. W przypadku DLP dla Dysku licencja musi obejmować dziennik kontrolny Dysku.

Wzorce do wykrywania treści wraz z funkcją zapobiegania utracie danych (DLP) określają typy poufnych treści, które są skanowane i zgłaszane. Niektóre szablony reguł korzystają ze wstępnie zdefiniowanych wzorców do wykrywania treści, które automatycznie skanują i zgłaszają poufne dane. Sposób skanowania i zgłaszania treści zależy od ich typu.

Wzorce do wykrywania treści nie gwarantują wykrycia treści o charakterze kontrowersyjnym. Dla niektórych aplikacji i typów plików obowiązują ograniczenia.

Wstępnie zdefiniowane wzorce do wykrywania treści

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

Cały świat

Wskazówka: niektóre wzorce globalne mogą okazać się nieprzydatne w przypadku Gmaila, np. wzorce do wykrywania daty i godziny będą prawdopodobnie pasować do każdego e-maila, bo wszystkie wiadomości zawierają datę i godzinę.

Wzorzec do wykrywania treści Opis
Identyfikator wyświetlania reklam Identyfikatory używane przez deweloperów do śledzenia użytkowników na potrzeby wyświetlania reklam. Są to między innymi: identyfikatory wyświetlania reklam Google Play, identyfikatory wyświetlania reklam Amazon, a także identyfikatory Apple identifierForAdvertising (IDFA) i identifierForVendor (IDFV).
Numer karty kredytowej

Numery kart kredytowych mają od 12 do 19 cyfr. Pozwalają realizować transakcje finansowe na całym świecie.

Numer śledzenia karty kredytowej Alfanumeryczny ciąg tekstowy o zmiennej długości służący do przechowywania podstawowych informacji o posiadaczu karty.
Numer konta bankowego (IBAN)

Międzynarodowy numer konta bankowego IBAN to uzgodniona międzynarodowa metoda identyfikacji rachunków bankowych. Jest on zdefiniowany w normie International Standard of Organization (ISO) 13616:2007, która została opracowana przez europejski komitet ds. standardów bankowych (European Committee for Banking Standards – ECBS). Numer IBAN składa się z maksymalnie 34 znaków alfanumerycznych obejmujących kod kraju i numer rachunku.

Bankowy kod SWIFT

Kod SWIFT jest taki sam jak kod BIC (Bank Identifier Code). Jest to unikatowy identyfikator banku. Kod SWIFT jest używany podczas przesyłania pieniędzy między bankami – zwykle w przypadku przelewów międzynarodowych. Banki używają tego kodu również do przesyłania innych informacji.

Leksykon ICD-9-CM

Leksykon Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych w Modyfikacji Klinicznej (International Classification of Diseases, Clinical Modification – ICD-9-CM) służy do przypisywania kodów rozpoznaniom i zabiegom związanym z ambulatoryjną i szpitalną opieką zdrowotną oraz działalnością placówek zdrowia w USA. Został on utworzony przez amerykańskie Krajowe Centrum Statystyki Zdrowotnej (National Center for Health Statistics – NCHS). Leksykon ICD-9-CM powstał na podstawie ICD-9, ale zawiera dodatkowe informacje na temat chorób. Jest on aktualizowany co roku 1 października.

Leksykon ICD-10-CM

ICD-10 (tak jak ICD-9) to seria kodów rozpoznań opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia na potrzeby opisu przyczyn chorób i śmiertelności.

Data urodzenia

Dzień, w którym urodziła się dana osoba. Inne nazwy:

  • urodziny
  • data ur.
  • urodzony(a)
  • dzień narodzin
  • urodziny – rok
  • urodziny – data
  • rok urodzenia
  • data urodzenia – rok
  • urodziny – dzień
  • data urodzin
Wystąpienie imienia i nazwiska Imię i nazwisko danej osoby.
Data Data. Uwzględnia większość formatów dat i nazwy świąt obchodzonych na całym świecie.
Adres e-mail Adres e-mail. Maksymalna długość nazwy domeny to 255 znaków. Maksymalna długość części lokalnej to 64 znaki.
Numer telefonu Numer telefonu.
Adres MAC Adres kontroli dostępu do nośnika (adres MAC) to identyfikator adaptera sieciowego.
Lokalny adres MAC Lokalny adres kontroli dostępu do nośnika (adres MAC) to identyfikator adaptera sieciowego.
Identyfikator IMEI sprzętu Identyfikator IMEI sprzętu służy do identyfikowania telefonów komórkowych.
Adres IP 

Adres IP.  Format to IPv4 lub IPv6.

Podstawowy wzorzec URL Ujednolicony format adresowania zasobów.
Nazwa domeny Nazwa domeny określona przez standard DNS.
Godzina Sygnatura czasowa konkretnej pory dnia.
Wiek Wiek danej osoby, w miesiącach lub latach.
Grupa etniczna Przynależność etniczna.
Tożsamość płciowa Płeć danej osoby.
Identyfikator ogólny Ciągi tekstowe złożone z cyfr, liter i znaków specjalnych, które mogą umożliwiać identyfikację użytkownika, ale nie należą do zdefiniowanych kategorii, takie jak identyfikatory użytkownika czy numery dokumentacji medycznej.
Plik cookie HTTP Standardowy sposób przechowywania danych dla poszczególnych witryn. Ten wzorzec pozwala znaleźć nagłówki zawierające te pliki cookie.
Kontekst medyczny Może to też być termin medyczny. Terminy, które są często używane do opisu stanu zdrowia osoby.
Paszport Numer paszportu pasujący do formatu stosowanego w tych krajach: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Niemcy, Polska, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwecja, Tajwan, Wielka Brytania.
Dokument z zasadami podpisany przy użyciu pamięci Formularz HTML używany do przesyłania obiektów. Przesyłanie może powodować zastępowanie bieżących obiektów przesyłanymi i obejmować wiele pól formularza (niektóre opcjonalne), co pozwala dostosować je do potrzeb. Wszystkie formularze używają *.googleapis.com i są używane do przesyłania poszczególnych plików z formularza żądania POST. Formularz musi używać kodowania UTF-8.
URL podpisany przy użyciu pamięci Adres URL, który daje ograniczony czasowo dostęp do zasobu każdemu użytkownikowi w posiadaniu adresu, bez względu na to, czy ta osoba ma konto Google. Podpisane URL-e zawierają informacje uwierzytelniające w ciągu zapytania, co pozwala użytkownikom bez danych logowania na wykonywanie określonych działań na zasobie.
Numer identyfikacji pojazdu Unikalny 17-cyfrowy numer identyfikacyjny (VIN, Vehicle identification number) przydzielany każdemu pojazdowi silnikowemu poruszającemu się po drogach publicznych.
Dane logowania i tajne kody
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Token uwierzytelniania Zrozumiały dla komputera sposób określenia, czy w przypadku danego użytkownika określone żądanie zostało autoryzowane. Ten wzorzec do wykrywania treści obecnie identyfikuje tokeny zgodne z metodą uwierzytelniania OAuth lub metodą uwierzytelniania okaziciela.
Dane logowania AWS Klucze dostępu do konta Amazon Web Services.
Token uwierzytelniania Azure Dane certyfikatu Microsoft Azure do uwierzytelniania aplikacji.
Nagłówek uwierzytelniania podstawowego Nagłówek HTTP używany do identyfikowania użytkownika na serwerze. Jest on częścią specyfikacji HTTP w sekcji 11 standardu RFC 1945.
Klucz szyfrowania Klucz szyfrowania w konfiguracji, kodzie lub dzienniku.
Klucz interfejsu API usługi Google Cloud Zaszyfrowany ciąg znaków używany w przypadku wywoływania interfejsów API Google Cloud, które nie wymagają dostępu do prywatnych danych użytkowników.
Dane uwierzytelniające w Google Cloud Dane logowania do konta usługi Google Cloud, za pomocą których można uwierzytelniać się na kontach usługi i w bibliotekach klienta interfejsu API Google.
Plik cookie HTTP Standardowy sposób przechowywania danych dla poszczególnych witryn. Ten wzorzec pozwala znaleźć nagłówki zawierające te pliki cookie.
Token internetowy JSON (W formie kompaktowej). Reprezentuje zbiór deklaracji jako obiekt JSON podpisany cyfrowo z użyciem podpisu JWS (JSON Web Signature).
Hasło Hasła w postaci zwykłego tekstu w konfiguracjach, kodzie i innych plikach tekstowych.
Słabo zahaszowane hasło Metoda przechowywania hasła, która pozwala na łatwe przeanalizowanie wsteczne. Obecność takich haszów oznacza, że można poprawić bezpieczeństwo systemu.
Token XSRF Nagłówek HTTP często używany do zapobiegania atakom typu cross-site scripting (XSS). Cross-site scripting to rodzaj luki w zabezpieczeniach, którą mogą wykorzystać szkodliwe witryny.
Stany Zjednoczone
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer ubezpieczenia społecznego (SSN)

Obywatele i mieszkańcy Stanów Zjednoczonych otrzymują 9-cyfrowy numer SNN, który jest domyślnym krajowym numerem identyfikacyjnym używanym do celów podatkowych.

Numer prawa jazdy

Numer prawa jazdy wydanego w Stanach Zjednoczonych. Dokładny format jest uzależniony od stanu, w którym dokument został wydany.

Numer rejestracji DEA (Drug Enforcement Administration – agencja do walki z narkotykami)

Numer rejestracji DEA jest przyznawany placówkom zapewniającym opiekę zdrowotną przez amerykańską agencję do walki z narkotykami. Umożliwia on tym placówkom wydawanie recept na substancje objęte regulacjami. Numer rejestracji DEA jest często używany jako ogólny „numer wystawcy recepty”, czyli unikatowy identyfikator podmiotu upoważnionego do wydawania recept na leki.

Numer rozliczeniowy ABA (American Bankers Association – amerykańskie stowarzyszenie bankowe)

Numer rozliczeniowy ABA jest czasami nazywany numerem przesyłowym. Jest to 9-cyfrowy kod używany do identyfikowania instytucji finansowej odpowiedzialnej za pobranie lub otrzymanie środków w ramach czeku lub transakcji elektronicznej.

Identyfikator NPI (National Provider Identifier – krajowy identyfikator opieki zdrowotnej)

Identyfikator NPI to unikalny 10-cyfrowy numer przyznawany placówkom zapewniającym opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych przez organizację Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Identyfikator NPI zastępuje unikalny numer identyfikacyjny placówek zapewniających opiekę zdrowotną (UPIN) jako wymaganą formę identyfikacji dla usług w ramach programu Medicare. Jest on też używany przez innych płatników, w tym przez komercyjnych ubezpieczycieli zdrowotnych.

CUSIP CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures – Komitet ds. Jednolitych Procedur Identyfikacji Papierów Wartościowych) to składający się z 9 znaków kod alfanumeryczny, który identyfikuje papiery wartościowe w Ameryce Północnej.
Leki dostępne na receptę zatwierdzone przez Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) Dowolna pozycja z listy leków dostępnych na receptę zatwierdzonych przez amerykańską agencję FDA.

 

Paszport

Numer amerykańskiego paszportu.

Nazwy stanów w USA Nazwa stanu.
Numer ATIN (Adoption Taxpayer Identification Number – adopcyjny numer identyfikacyjny podatnika)

Numer ATIN to rodzaj numeru identyfikacyjnego podatnika (TIN) wydawany przez Internal Revenue Service (urząd podatkowy w USA) osobom prawnie adoptującym dziecko.

Numer identyfikacyjny pracodawcy Numer EIN (Employer Identification Number; inna nazwa: Federal Tax Identification Number – federalny numer identyfikacyjny podatnika) służy do identyfikacji podmiotu gospodarczego.
Numer ITIN (Individual Taxpayer Identification Number – osobisty numer identyfikacyjny podatnika)

Numer ITIN to rodzaj numeru identyfikacyjnego podatnika wydawany przez Internal Revenue Service (urząd podatkowy w USA). Numer ITIN jest dostępny tylko dla podatników, którzy nie mają numeru ubezpieczenia społecznego.

Bezpłatny numer telefonu Bezpłatny numer telefonu w Stanach Zjednoczonych.
Numer identyfikacji pojazdu

VIN (Vehicle Identification Number) to unikalny numer identyfikacyjny pojazdu złożony z 17 znaków i nadawany każdemu pojazdowi silnikowemu poruszającemu się po drogach publicznych.

Numer PTIN (Preparer Taxpayer Identification Number – numer identyfikacji podatkowej podmiotu sporządzającego rozliczenie podatkowe)

Numer PTIN to numer identyfikacyjny używany przez doradców podatkowych.

Wielka Brytania
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Szkocki numer CHI (numer ubezpieczenia zdrowotnego) Wykorzystywany w Szkocji 10-cyfrowy ciąg używany jako niepowtarzalny identyfikator pacjenta w ramach krajowego systemu ochrony zdrowia (NHS).
Numer prawa jazdy

Numer prawa jazdy wydanego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Numer NHS (National Health Service – krajowa służba zdrowia)

Numery NHS są wydawane zarejestrowanym użytkownikom publicznych organizacji służby zdrowia w Anglii, Walii i na Wyspie Man.

Numer NINO (National Insurance Number – krajowy numer ubezpieczenia)

Numer NINO jest używany w Wielkiej Brytanii na potrzeby administrowania ubezpieczeniami krajowymi i systemem opieki społecznej. 

Paszport

Numer brytyjskiego paszportu.

 

Numer identyfikacyjny podatnika

Wzorzec do wykrywania niepowtarzalnych numerów referencyjnych podatników z Wielkiej Brytanii (UTR – Unique Taxpayer Reference Number). Ten 10-cyfrowy numer jest identyfikatorem używanym przez rząd Wielkiej Brytanii w systemie podatkowym. W odróżnieniu od innych identyfikatorów, takich jak numery paszportów lub ubezpieczenia społecznego, numer UTR nie jest drukowany na oficjalnych dokumentach tożsamości.

Argentyna
Wzorzec do wykrywania treści Opis
DNI (Documento Nacional de Identidad)

DNI to argentyński dowód tożsamości. Jest to główny dokument tożsamości obywateli.

Australia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer prawa jazdy Numer australijskiego prawa jazdy.
Numer konta opieki zdrowotnej

Dziewięciocyfrowy numer konta opieki zdrowotnej wydawany stałym mieszkańcom Australii (z wyjątkiem wyspy Norfolk). Podstawowym celem wykorzystania tego numeru jest potwierdzenie uprawnień do otrzymywania dofinansowanej opieki zdrowotnej w Australii.

Paszport Numer australijskiego paszportu.
Numer TFN (Tax File Number – numer identyfikacji podatkowej)

Numer wydawany przez australijski urząd podatkowy na potrzeby identyfikacji podatników. Każdy podmiot zobowiązany do płacenia podatków, na przykład osoba prywatna lub organizacja, otrzymuje unikalny numer TFN.

Belgia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer krajowego dowodu tożsamości 12-cyfrowy numer używanego w Belgii krajowego dowodu tożsamości.
Brazylia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)

CPF, czyli powszechny rejestr osób, to 11-cyfrowy numer służący do identyfikacji podatników.

Kanada
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer konta bankowego Numer kanadyjskiego konta bankowego.
Numer ubezpieczenia zdrowotnego w prowincji Quebec (HIN – Health Insurance Number)

Numer HIN jest przyznawany obywatelom, stałym mieszkańcom, pracownikom tymczasowym, uczniom i studentom oraz innym osobom, które są uprawnione do opieki zdrowotnej w prowincji Quebec.

Numer ubezpieczenia zdrowotnego w prowincji Ontario (OHIP – Ontario Health Insurance Plan)

Numer OHIP jest przyznawany obywatelom, stałym mieszkańcom, pracownikom tymczasowym, uczniom i studentom oraz innym osobom, które są uprawnione do opieki zdrowotnej w prowincji Ontario.

Numer ubezpieczenia zdrowotnego w prowincji Kolumbia Brytyjska (PHN – Personal Health Number)

Numer PHN jest przyznawany obywatelom, stałym mieszkańcom, pracownikom tymczasowym, uczniom i studentom oraz innym osobom, które są uprawnione do opieki zdrowotnej w prowincji Kolumbia Brytyjska.

Numer ubezpieczenia społecznego (SIN – Social Insurance Number)

Numer ubezpieczenia społecznego to główny identyfikator obywateli, stałych mieszkańców i osób posiadających wizy związane z pracą lub edukacją w Kanadzie. Numer SIN i adres pocztowy na terytorium Kanady uprawniają do ubiegania się o pełną opiekę zdrowotną, prawo jazdy i inne usługi.

Paszport

Numer kanadyjskiego paszportu.

Numer prawa jazdy

Numer prawa jazdy wydawanego w 10 prowincjach Kanady.

Chile
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CDI (Chilean Cédula de Identidad)

Karta CDI, czyli dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli Chile.

Chiny
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Paszport

Numer chińskiego paszportu.

Numer identyfikacyjny mieszkańca (RIC – Resident Identification Number)

Numer identyfikacyjny mieszkańca przyznawany każdemu mieszkańcowi Chin na podstawie karty RIC (Resident Identity Card).

Kolumbia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
CDC (Cédula de Ciudadanía)

CDC, czyli dokument potwierdzający obywatelstwo kolumbijskie, to główny dokument tożsamości obywateli.

Dania
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CPR (Det Centrale Personregister) Krajowy numer identyfikacyjny, z którego korzystają instytucje państwowe, takie jak instytucje zdrowia publicznego czy organy podatkowe. Banki i firmy ubezpieczeniowe stosują go jako numer klienta. Numer CPR muszą mieć osoby mieszkające w Danii, płacące tam podatki lub posiadające w tym kraju nieruchomość.
Finlandia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Krajowy numer identyfikacyjny Osobisty kod identyfikacyjny, numer nadawany przez państwo obywatelom Finlandii. Używa się go w dowodach tożsamości, prawach jazdy i paszportach.
Francja
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Dowód tożsamości (CNI)

CNI lub CNIS to francuski dowód tożsamości, który jest oznaczony 12-cyfrowym numerem. Jest on zwykle używany podczas otwierania rachunków bankowych i płacenia przy użyciu czeków. Może zastąpić paszport i wizę w Unii Europejskiej.

Numer ubezpieczenia społecznego (NIR)

NIR to stały numer identyfikacyjny, który jest też określany jako francuski numer ubezpieczenia społecznego.

Paszport

Numer francuskiego paszportu.

Numer identyfikacji podatkowej Identyfikator wydawany przez organ państwowy wszystkim osobom płacącym podatki we Francji.
Niemcy
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Prawo jazdy Numer niemieckiego prawa jazdy.
Numer dowodu tożsamości (Personalausweis) Główny dowód tożsamości obywateli Niemiec.
Paszport

Numer niemieckiego paszportu. Format numeru niemieckiego paszportu to 10 znaków alfanumerycznych, w których skład wchodzą cyfry od 0 do 9 i litery C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, V, W, X, Y, Z.

Numer identyfikacyjny podatnika 11-cyfrowy numer przydzielany w Niemczech osobom urodzonym lub legalnie zamieszkującym na terenie kraju do celów podatkowych.
Numer identyfikacyjny Schufa Schufa Holding AG to niemieckie biuro kredytowe, którego celem jest ochrona klientów przed ryzykiem kredytowym.
Hongkong
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Hongkoński dokument tożsamości (Hong Kong Identity Card, HKIC) Główny dowód tożsamości obywateli Hongkongu.
Indie
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer Aadhaar

12-cyfrowy numer identyfikacyjny nadawany przez indyjski Urząd ds. Potwierdzania Tożsamości w imieniu rządu Indii. Numer jest potwierdzeniem tożsamości i adresu zamieszkania danej osoby.

GSTIN (Numer Identyfikacyjny Podatku od Towarów i Usług) Niepowtarzalny identyfikator podatnika, który musi mieć każda firma w Indiach.
Stały numer konta osobowego (PAN)

Numer PAN to unikalny 10-znakowy identyfikator alfanumeryczny, który służy do identyfikacji osób fizycznych, zwłaszcza płatników podatku dochodowego.

Indonezja
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer NIK Krajowy numer identyfikacyjny (Nomor Induk Kependudukan, NIK) używany w Indonezji. Na jego podstawie w Indonezji wydawane są karty identyfikacyjne mieszkańca (Kartu Tanda Penduduk, KTP), paszporty, prawa jazdy i inne dokumenty potwierdzające tożsamość.
Irlandia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer prawa jazdy Numer irlandzkiego prawa jazdy.
Eircode Irlandzki kod pocztowy, który jednoznacznie identyfikuje adres.
Paszport Numer irlandzkiego paszportu.
PPSN (numer ubezpieczenia społecznego) Niepowtarzalny numer, który umożliwia korzystanie ze świadczeń socjalnych, usług publicznych i informacji w Irlandii.
Izrael
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer dowodu tożsamości Przyznawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszystkim obywatelom Izraela po narodzeniu. Mieszkańcy tymczasowi otrzymują ten numer po przyznaniu statusu rezydenta tymczasowego.
Włochy
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer identyfikacji podatkowej Unikalny 16-cyfrowy kod przypisany do każdego obywatela Włoch jako jego numer identyfikacyjny.
Japonia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Paszport

Numer japońskiego paszportu. Numer paszportu składa się z 2 znaków alfabetu i 7 cyfr.

Numer prawa jazdy Numer japońskiego prawa jazdy.
Osobisty numer identyfikacyjny

Japoński osobisty numer identyfikacyjny, który potocznie jest nazywany „moim numerem”. Wydawany od stycznia 2016 r.

Numer konta bankowego Numer japońskiego konta bankowego.
Korea
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Paszport

Wzorzec do wykrywania koreańskiego paszportu. Istnieją 2 różne formaty.

Numery paszportów sprzed 2008 roku składają się z 9 znaków. Pierwsze 2 znaki to wydany kod lokalny odpowiadający gu (okręgowi miejskiemu) właściciela paszportu. Pozostałe 7 cyfr to numer seryjny.

Numery paszportów wydanych po 2008 roku składają się z 9 znaków. Pierwszy znak to pojedyncza litera M w przypadku paszportów PM lub litera S w przypadku paszportów PS. Pozostałe 8 cyfr to numer seryjny.

RRN (numer ewidencyjny mieszkańca) Południowokoreański numer ubezpieczenia społecznego.
Meksyk
Wzorzec do wykrywania treści Opis
CURP (krajowy numer identyfikacyjny)

Wzorzec do wykrywania numeru Mexico Clave Única de Registro de Población („CURP”), czyli unikalnego kodu w rejestrze populacji (numeru kodu identyfikacji osobistej). CURP to składający się z 18 znaków numer identyfikacyjny wydawany przez rząd meksykański obywatelom i mieszkańcom Meksyku, który jest używany do identyfikacji podatnika.

Paszport

Numer meksykańskiego paszportu.

Holandia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Krajowy numer identyfikacyjny (BSN)

Numer BSN (Burgerservicenummer) określany jest też jako numer usług społecznych. Jest on wydawany urzędowo i drukowany na prawach jazdy, paszportach i międzynarodowych dokumentach tożsamości.

Paszport Numer holenderskiego paszportu.
Norwegia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Fødselsnummer Narodowy numer identyfikacyjny, nazywany też numerem osobistym, przyznawany w momencie narodzin lub migracji do kraju. Jest rejestrowany w norweskim urzędzie podatkowym.
Paragwaj
Wzorzec do wykrywania treści Opis

Numer CIC

CIC (Cédula de identidad civil), czyli dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli Paragwaju.

Peru
Wzorzec do wykrywania treści Opis

Numer DNI

DNI (Documento Nacional de Identidad), czyli hiszpański dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli.

Polska
Wzorzec do wykrywania treści Opis

Numer PESEL

Krajowy numer identyfikacyjny w Polsce. Obowiązkowy w przypadku wszystkich stałych mieszkańców Polski oraz tymczasowych mieszkańców przebywających w kraju ponad dwa miesiące.

Polski krajowy numer identyfikacyjny PESEL (skrót od Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) to krajowy numer identyfikacyjny nadawany w Polsce od 1979 roku.
Paszport Numer polskiego paszportu.
Portugalia
Wzorzec do wykrywania treści Opis

Numer CDC

CDC (Cartão de Cidadão), czyli karta obywatela, to główny dokument tożsamości, ubezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, podatnika i wyborcy.

Singapur
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer dowodu tożsamości Niepowtarzalny zestaw 9 znaków alfanumerycznych umieszczany na używanym w Singapurze krajowym dokumencie tożsamości (NRIC).
Paszport Numer singapurskiego paszportu.
Hiszpania
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CIF (Código de Identificación Fiscal) Numer używany w Hiszpanii do 2008 r. na potrzeby identyfikacji podatkowej podmiotów prawnych. Zastąpiono go numerem Número de Identificación Fiscal (NIF), służącym do identyfikacji osób fizycznych i prawnych.
Numer DNI DNI (Documento Nacional de Identidad) to numer identyfikacyjny obywateli Hiszpanii. Ten sam numer znajduje się na hiszpańskim prawie jazdy.
Numer prawa jazdy Numer hiszpańskiego prawa jazdy.
Numer NIE

Numery NIE (Número de Identificación de Extranjeros) to rządowe numery identyfikacyjne obcokrajowców mieszkających lub prowadzących działalność w Hiszpanii. Numer ten jest potrzebny do przeprowadzania takich transakcji jak otwieranie konta bankowego, kupno samochodu czy podpisywanie umowy na abonament telefonii komórkowej.

Numer NIF

Numery NIF (Número de Identificación Fiscal) to rządowe numery identyfikacyjne obywateli Hiszpanii. Numer NIF jest potrzebny do najważniejszych transakcji, takich jak otwieranie konta bankowego, kupno samochodu czy podpisywanie umowy na abonament telefonii komórkowej.

Paszport

Istnieją 4 różne rodzaje hiszpańskich paszportów. Ten wzorzec służy do wykrywania zwykłego paszportu (Pasaporte Ordinario), który jest wydawany dla zwykłych podróżujących, wyjeżdżających na przykład na wakacje lub w celach biznesowych.

Numer ubezpieczenia społecznego 10-cyfrowa sekwencja identyfikująca osobę we wszelkich relacjach z krajowym systemem ubezpieczeń społecznych.
Szwecja
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Osobisty numer identyfikacyjny (personnummer) Numer nadawany przez państwo obywatelom Szwecji.
Paszport

Numer szwedzkiego paszportu. Szwedzkie paszporty są wydawane obywatelom Szwecji i umożliwiają podróże zagraniczne. Służą również jako dowód posiadania szwedzkiego obywatelstwa.

Tajwan
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Paszport Numer tajwańskiego paszportu.
Tajlandia
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Tajlandzki dowód tożsamości (บัตรประจำตัวประชาชนไทย) Główny dokument tożsamości obywateli Tajlandii.
Turcja
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Turecki numer identyfikacyjny Niepowtarzalny numer identyfikacyjny przyznawany każdemu obywatelowi Turcji.
Urugwaj
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CDI

CDI (Cédula de Identidad), czyli dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli.

Wenezuela
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Numer CDI

CDI (Cédula de Identidad), czyli dowód tożsamości, to główny dokument tożsamości obywateli.

Dokumenty
Wzorzec do wykrywania treści Opis
Pusty szablon lub formularz prawny Taki dokument ma zwykle wiele pustych pól i obszarów do wypełnienia przez osobę, która składa go w urzędzie.
Orzeczenie sądowe Dokument wydawany przez sąd i wymagający określonego działania od zaangażowanych stron.
Dokument prawny Zawiera treść przepisów.
Streszczenie sprawy Dokument przedstawiający wynik sprawy, uzasadnienie, interpretacje prawne i zalecenia.
Pismo procesowe Oficjalne pismo zawierające twierdzenia strony lub odpowiedzi na twierdzenia strony przeciwnej. Przykładem może być skarga, sprzeciw lub odpowiedź na pozew.
Patent Dokument zawierający patent lub wniosek patentowy.
Dokumenty finansowe Obejmują one regulacje finansowe, przepisy podatkowe, normy i wytyczne. Są one zwykle wydawane przez instytucje podatkowe lub nadzorcze.
Życiorys

Dokument CV (curriculum vitae).

Oficjalny dokument Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Formalny dokument składany amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Najczęściej składa się formularze SEC 10-K i 10-Q.
Plik z kodem źródłowym Plik zawierający kod źródłowy.
Dziennik systemowy Dziennik systemu lub aplikacji.
Kopia zapasowa bazy danych Plik kopii zapasowej bazy danych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73010