Thiết lập tài khoản AdSense để nhận khoản thanh toán

Nếu kênh của bạn đã được phê duyệt tham gia Chương trình đối tác YouTube, bạn cần liên kết tài khoản AdSense đã được phê duyệt với kênh YouTube để kiếm tiền từ video và được thanh toán.

Trước khi bắt đầu: Bạn chỉ có thể có một tài khoản AdSense với cùng tên người được thanh toán theo Điều khoản và điều kiện của AdSense. Các tài khoản AdSense trùng lặp được tạo qua YouTube sẽ không được phê duyệt và tính năng kiếm tiền sẽ bị tắt đối với kênh YouTube được liên kết.

Sử dụng trình khắc phục sự cố dưới đây để liên kết với đúng tài khoản AdSense cho kênh YouTube của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản AdSense hiện có hoặc tạo một tài khoản mới nếu bạn chưa có.

Bạn có thể kiếm tiền từ nhiều kênh YouTube bằng cùng tài khoản AdSense. Chỉ cần làm theo hướng dẫn sau đây để thêm kênh vào tài khoản AdSense được phê duyệt.

Bạn có muốn tạo liên kết mới hoặc thay đổi liên kết hiện tại không?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?