จัดการการตั้งค่าการช่วยเหลือพิเศษ

การช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน