Thanh toán để xem phim, chương trình truyền hình và sự kiện trực tiếp