Tìm hiểu về bản quyền trên YouTube

Quy tắc về bản quyền là một phần quan trọng giúp YouTube trở nên hữu ích với những người sáng tạo. Bạn có thể tìm thông tin chung về luật bản quyền tại đây cùng với các chủ đề nâng cao hơn như sử dụng hợp pháp và Creative Commons.