Изпратете съдържанието

Статиите в тази секция са за партньори, които използват системата на YouTube за управление на съдържание за защитеното си с авторски права съдържание. Качвате съдържание в системата, за да създадете активи, при което всеки от тях представлява правата, въплътени в защитената с авторски права творба, като звукозапис, музикален видеоклип или композиция.

Ако сте активирали съответствията по Content ID, YouTube сравнява видеоклиповете, качени в YouTube, с референтни файлове за активите ви.