Vấn đề đã biết

Chúng tôi luôn nỗ lực giải quyết các vấn đề phát sinh trên YouTube. Nếu vấn đề của bạn có trong danh sách dưới đây thì chúng tôi đã biết về vấn đề đó và đang tìm cách khắc phục. Nếu vấn đề của bạn không có trong danh sách dưới đây, hãy tìm hiểu cách báo cáo vấn đề tại đây.