เครื่องมือและบริการของบุคคลที่สาม

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในรายการด้านล่างไม่ได้จัดทำขึ้นโดย Google LLC คุณจึงต้องประเมินผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยตนเองและตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณหรือธุรกิจของคุณที่สุด

คุณใช้อุปกรณ์และบริการของบุคคลที่สามเพื่อตอบสนองความต้องการในการแปลหรือจัดทำคำบรรยายได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเครื่องมือและบริการนั้นๆ ซึ่งคุณควรอ่านและทำความเข้าใจ 

บริษัท คำอธิบาย
3Play Media 3Play Media เป็นผู้ให้บริการคำอธิบายภาพสำหรับกรณีที่ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงและบริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับวิดีโอออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้บนเว็บไซต์ 3Play Media
Amara Amara เป็นผู้ให้บริการคำอธิบายภาพสำหรับกรณีที่ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงและบริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับวิดีโอ (Amara On Demand) รวมถึงมีเครื่องมือที่จะช่วยจัดการการสนับสนุนของชุมชน (Amara Community) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้บนเว็บไซต์ Amara
Cielo24 Cielo24 เป็นผู้ให้บริการคำอธิบายภาพสำหรับกรณีที่ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงและบริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับวิดีโอออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้บนเว็บไซต์ Cielo24
Rev Rev เป็นผู้ให้บริการคำอธิบายภาพสำหรับกรณีที่ผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงและบริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับวิดีโอออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้บนเว็บไซต์ Rev

ยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงของบุคคลที่สาม

หากไม่ต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงของบุคคลที่สามในบัญชี Google อีก คุณยกเลิกสิทธิ์ได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร