جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
صفحه درخواستی در حال حاضر به زبان شما موجود نیست. می‌توانید زبان دیگری را در انتهای صفحه انتخاب کنید یا با استفاده از ویژگی ترجمه داخلی Google Chrome هر صفحه وبی را فوراً به زبان انتخابی‌تان ترجمه کنید.

Update Adobe Flash Player

If you’re using YouTube on a computer, some videos may be streamed through Adobe Flash Player, a plug-in for your web browser. Here's how to upgrade to the latest version of Adobe Flash Player and ensure the best viewing experience:

  1. Check your Flash Player version
  2. Download the latest version
  3. Exit your browser once you’ve downloaded the file
  4. Open the Adobe Flash Player Installer on your computer to complete the installation process

If you have any issues during the installation process, visit Adobe’s help page.

Was this article helpful?
How can we improve it?