Consultar verificacions de dades als resultats de la cerca de YouTube

Els taulers d'informació només estan disponibles en un nombre limitat de països i regions i també d'idiomes. Estem treballant perquè ho estiguin en més països i regions.

Els taulers d'informació proporcionen més context sobre els vídeos de YouTube. Veuràs diversos tipus d'informació de fonts externes, com ara enllaços per verificar les dades dels resultats de la cerca. Et proporcionem aquest context perquè puguis prendre decisions fonamentades sobre els vídeos que mires a YouTube.

Quan fas una cerca a YouTube relacionada amb una afirmació concreta, de vegades es mostra un tauler d'informació amb una verificació de dades d'un editor extern independent. En aquest tauler s'indica si les afirmacions relacionades amb la teva cerca són vertaderes, falses o "parcialment vertaderes", segons la verificació de dades que ha dut a terme l'editor.

Quin aspecte tenen les verificacions de dades a YouTube

Si un editor ha verificat unes dades específiques relacionades amb la teva cerca, es mostrarà un tauler d'informació etiquetat com a "verificació de dades independent" amb:

  • El nom de l'editor que ha verificat les dades.
  • L'afirmació que s'ha verificat.
  • Un fragment del resultat de la verificació de les dades que ha dut a terme l'editor.
  • Un enllaç a l'article de l'editor en qüestió per obtenir més informació.
  • Informació sobre la data de publicació de l'article amb verificació de dades.

Si hi ha verificacions de diversos editors relacionades amb la cerca, es mostraran diversos resultats.

Si no es mostra una verificació de dades

Les verificacions de dades no es mostren en totes les cerques. Això depèn de diversos factors, principalment de si els termes de la cerca indiquen clarament la intenció de trobar informació sobre la precisió d'una afirmació. També tenim en compte si la verificació de dades és rellevant i recent respecte als termes de cerca.

Si no la veus, és possible que cap editor apte no hagi publicat cap article amb verificació de dades rellevant per a la teva cerca. YouTube no proporciona cap línia editorial als articles amb verificació de dades ni als sistemes de classificació que es mostren als taulers d'informació.

Enviar suggeriments sobre verificacions de dades

YouTube no promou ni crea cap de les verificacions de dades que es mostren als taulers d'informació. Si no estàs d'acord amb la informació d'un article amb verificació de dades concret, contacta amb el propietari del lloc web que l'ha publicat. Si detectes una verificació de dades que infringeix les nostres directrius de la comunitat, envia'ns suggeriments.

Qui publica les verificacions de dades

Els articles amb verificació de dades que es mostren a YouTube utilitzen l'etiquetatge ClaimReview de schema.org, que està disponible públicament. Els editors són aptes per participar-hi si compleixen els requisits següents:

  • L'editor és un signatari verificat del Codi de principis de la xarxa internacional de verificació de dades dels Estats Units (International Fact-Checking Network) o bé un editor acreditat.

I

Els editors i les seves verificacions de dades es revisen de manera continuada per assegurar-nos del següent:

  • Els articles amb verificació de dades segueixen les directrius de la comunitat de YouTube.
  • Els articles amb verificació de dades segueixen les directrius sobre dades estructurades de ClaimReview.
  • Els articles amb verificació de dades contenen afirmacions específiques i classificacions clares que es poden trobar fàcilment al cos de l'article.
  • Les fonts i els mètodes utilitzats per a la verificació de dades són transparents i poden localitzar-se fàcilment, ja que s'inclouen citacions i referències a les fonts principals.

Si un article no segueix aquestes directrius, és possible que decidim no mostrar l'article en qüestió o suprimir la capacitat de l'editor per publicar verificacions de dades a YouTube.

Nota: les verificacions de dades d'organitzacions amb finançament estatal o vinculades a un partit polític no es mostren a YouTube. Als Estats Units, només se'n mostren d'editors amb seu als Estats Units.

Com avaluem l'autoritat del contingut

Ens valem d'una sèrie de senyals per mesurar-ne l'autoritat i assegurar-nos que als nostres taulers informatius només es mostra contingut provinent de fonts consolidades i rellevants. També utilitzem avaluadors externs per avaluar l'expertesa i la fiabilitat del contingut. Ens esforcem al màxim en crear els nostres productes i exigir el compliment de les nostres polítiques per assegurar-nos que no es tenen en compte les orientacions ideològiques o polítiques a l'hora de valorar fonts acreditades.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?