Quản lý Thư viện của bạn

Bạn có thể tìm thấy phần Lịch sử, Xem sau, Danh sách phát và các thông tin chi tiết khác về kênh trên trang Thư viện.

Để truy cập vào Thư viện, hãy chuyển đến trình đơn bên trái hoặc bên dưới rồi chọn Thư viện  .

Lịch sử

Bạn có thể tìm thấy nội dung mà bạn đã xem gần đây trong phần Lịch sử.

Xem sau

Bạn sẽ tìm thấy nội dung bạn đã lưu hoặc nội dung bạn muốn quay lại xem sau trong phần Xem sau. Tìm hiểu thêm về cách thêm nội dung vào danh sách Xem sau.

Danh sách phát

Bạn có thể lưu các danh sách phát vào thư viện của mình. Tìm hiểu thêm về danh sách phát.

Video đã thích

Video mà bạn đã thích nằm trong phần Video đã thích.

Giao dịch mua

Xem nội dung mà bạn đã mua trong phần Giao dịch mua. Tìm hiểu thêm về cách mua video.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?