Bumili ng Super Chat o Super Sticker

Gawing kapansin-pansin ang mga mensahe sa live chat gamit ang Super Chat o Super Stickers. Kapag bumili at nagpadala ka ng Super Chat, puwede mong i-highlight ang iyong mensahe sa feed ng live chat. Sa pamamagitan ng Super Stickers, makakakita ka ng digital o animated na mensahe na nagpa-pop up sa feed ng live chat. Matuto pa tungkol sa availability at mga kinakailangan sa system. Napupunta sa channel ang malaking bahagi ng kita mula sa iyong pagbili.

Bumili ng Super Chat o Super Sticker

Sundin ang mga tagubiling ito para bumili ng Super Chat o Super Sticker sa iyong computer:
 1. I-click ang simbolo ng dolyar sa live chat. Dapat ay nakikita ang live chat.
 2. Pumili ng isa sa mga sumusunod:​
  1. Super Sticker at pagkatapos ay maghanap ng sticker pack na gusto mo at pagkatapos ay pumili ng indibidwal na sticker na bibilhin.
  2. Super Chat at pagkatapos ay para pumili ng halaga, i-drag ang slider o i-type ang gusto mong halaga at pagkatapos ay magdagdag ng opsyonal na mensahe.
   • Nagbabago ang kulay at tagal ng oras na naka-pin sa itaas ng feed ng chat, depende kung magkano ang gagastusin mo. 
 3. I-click ang Bilhin at ipadala.
 4. Para tapusin ang iyong pagbili, sundin ang mga tagubilin.
Kapag nakabili ka na ng Super Chat o Super Sticker, makikita sa ticker ng countdown kung gaano katagal mananatiling naka-pin sa itaas ng chat ang iyong binili, kung mayroon man. Posibleng tapusin ng creator ang live chat o live stream bago matapos ang iyong oras sa ticker. Hindi naililipat ang Super Stickers at Mga Super Chat sa pagitan ng mga video.
Tandaan: Nakikita ng publiko ang iyong Super Chat o Super Sticker, pangalan ng channel, larawan sa profile, at halaga ng pagbili. Posible ring maging available ang impormasyong ito sa channel sa pamamagitan ng aming YouTube Data API Service at posible itong ibahagi ng channel sa mga third-party na serbisyo. Tulad ng lahat ng bagay sa YouTube, dapat sumunod sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad ang mga ipapadala mong Super Chat at Super Stickers.

Mga limitasyon sa pagbili

Hindi makikita sa ticker ang mga pagbiling wala pang $5 USD (o iyong lokal na katumbas).

Puwede kang gumastos ng hanggang $500 USD kada araw, o $2,000 USD (o ang katumbas sa iyong lokal na currency) kada linggo sa pinagsamang Mga Super Chat at Super Stickers.

Pag-moderate ng chat

Puwedeng i-moderate ng mga creator at ng YouTube ang lahat ng mensahe sa chat, kabilang ang mga text at graphics. Magagawa mo at/o ng iba pang tao na alisin sa view ang mga na-moderate na chat anumang oras, para sa anumang dahilan, at nang walang abiso.

Puwede mo ring alisin ang iyong Super Chat o Super Sticker na binili at ipinadala mo. I-click ang Higit pa  at pagkatapos ay Alisin.

Hindi mare-refund ang na-moderate o naalis na Mga Super Chat at Super Stickers. Kung may mga alalahanin ka, puwede kang makipag-ugnayan sa team ng suporta ng YouTube o puwede mong tingnan ang aming patakaran sa refund.

Mga patakaran sa Super Chat at Super Sticker

Tulad ng lahat ng bagay sa YouTube, dapat sumunod sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad ang mga ipapadala mong Super Chat at Super Stickers.

Dapat ka ring patuloy na sumunod sa lahat ng naaangkop na batas gaya ng iniaatas ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng YouTube. Posibleng pangasiwaan sa ibang paraan ang perang gagastusin mo sa Mga Super Chat at Super Stickers batay sa mga batas na naaangkop sa iyo at sa mga aktibidad mo. Pakitandaang hindi mga tool sa crowdfunding o donasyon ang Super Chat at Super Stickers. Responsibilidad mo ang pag-unawa at ganap na pagsunod sa lahat ng naaangkop na batas -- pati kung puwede kang bumili ng Mga Super Chat o Super Stickers o hindi.

Magsumite ng reklamo sa copyright para sa Super Stickers

Kung sa palagay mo ay may Super Sticker na lumalabag sa iyong copyright, puwede kang maghain ng notification ng paglabag sa copyright. Magsisimula ito ng legal na proseso. Para isumite ang reklamo, kakailanganin mong ibigay ang URL ng Super Sticker na sa palagay mo ay lumalabag sa iyong copyright.

Para isumite ang reklamo, kakailanganin mong i-email ang sumusunod na impormasyon sa copyright@youtube.com:

 1. Iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayann
  Kakailanganin mong magbigay ng impormasyong magbibigay-daan sa amin at sa (mga) uploader ng anumang Super Sticker na aalisin mo na makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa reklamo mo, gaya ng email address, pisikal na address, o numero ng telepono.

 2. Paglalarawan ng iyong gawa na pinaniniwalaan mong nilabag
  Sa iyong reklamo, tiyaking malinaw at kumpletong ilalarawan ang naka-copyright na content na gusto mong protektahan. Kung maraming naka-copyright na gawa ang saklaw sa iyong reklamo, pinapayagan ng batas ang isang kumakatawang listahan ng mga naturang gawa.

 3. Partikular na URL ng bawat Super Sticker na sinasabing lumalabag
  Kasama dapat sa iyong reklamo ang partikular na URL ng Super Sticker na pinaniniwalaan mong lumalabag sa iyong mga karapatan, dahil kung wala iyon, hindi namin mahahanap at maaalis ito. Hindi sapat ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Super Sticker, gaya ng URL ng channel o username.

  • Para hanapin ang URL: Sa computer, pumunta sa Super Sticker sa feed ng chat o proseso ng pagbili ng Super Sticker at pagkatapos ay i-right click ang Super Sticker at pagkatapos ay Kopyahin ang Address ng Larawan.

 4. Dapat kang sumang-ayon sa at dapat mong isama ang sumusunod na pahayag:
  “Naniniwala ako nang may magandang loob na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinapahintulutan ng may-ari ng copyright, ng ahente nito, o ng batas.”

 5. At idagdag ang sumusunod na pahayag:
  "Tumpak ang impormasyon sa notification na ito, at isinasaad ko, sa ilalim ng kaparusahan sa pagsisinungaling, na ako ang may-ari, o ahenteng pinahintulutang kumilos sa ngalan ng may-ari, ng eksklusibong karapatan na sinasabing nilabag.”

 6. Iyong lagda
  Para makumpleto ang mga reklamo, kinakailangan ang aktwal o electronic na lagda ng may-ari ng copyright o ng kinatawang pinahintulutang kumilos sa ngalan niya. Para matugunan ang kinakailangang ito, puwede mong i-type ang iyong buong legal na pangalan (pangalan at apelyido, hindi pangalan ng kumpanya) para magsilbing lagda mo sa ibaba ng iyong reklamo.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?