Πολιτικές Διαχείρισης περιεχομένου

Η δέσμευση του YouTube είναι να διασφαλίζει ότι το οικοσύστημα διαχείρισης περιεχομένου είναι καθαρό, δίκαιο και χωρίς καταχρήσεις. Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, δημιουργήσαμε ορισμένες πολιτικές που διέπουν τη χρήση των λειτουργιών που διατίθενται στους διαχειριστές περιεχομένου μέσω της εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Όλοι οι διαχειριστές περιεχομένου είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των πολιτικών και των προτύπων για τους κατόχους περιεχομένου τους.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης των πολιτικών διαχείρισης περιεχομένου

Απώλεια πρόσβασης σε λειτουργίες CMS

Οι συνεργάτες που κάνουν κακή χρήση ή κατάχρηση των λειτουργιών του CMS θα χάσουν την πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες. Η απώλεια πρόσβασης είναι συνήθως προσωρινή και διαρκεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο διαφέρει από πολιτική σε πολιτική. Όποτε είναι δυνατόν, θα σας ειδοποιούμε όταν κινδυνεύετε να κάνετε παράβαση. Αν παραβείτε μία από αυτές τις πολιτικές, θα λάβετε επίσης ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την παράβαση. Ο υπεύθυνος συνεργατών που σας έχει ανατεθεί θα έχει πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες και τα επόμενα βήματα. Αν δεν έχετε υπεύθυνο συνεργατών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης δημιουργών για περισσότερες πληροφορίες.

Επαναλαμβανόμενες και κατάφωρες παραβάσεις

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτές τις πολιτικές. Οι συνεργάτες που παραβαίνουν επανειλημμένα ή κατάφωρα τις πολιτικές διαχείρισης περιεχομένου θα αντιμετωπίσουν αυστηρότερες κυρώσεις. Αυτές οι κυρώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν την απώλεια πρόσβασης σε πρόσθετες λειτουργίες CMS, την απώλεια ειδικών λειτουργιών για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους ή την πλήρη απώλεια πρόσβασης στο CMS και τον τερματισμό τυχόν συμβάσεων που έχουν συναφθεί με το YouTube.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εκδώσουμε μια "τελική ειδοποίηση" για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές μας. Οι διαχειριστές περιεχομένου για τους οποίους έχει εκδοθεί μια επίσημη τελική ειδοποίηση θα χάσουν την πρόσβαση στις περισσότερες από τις λειτουργίες CMS έως ότου υποβληθούν σε έλεγχο κατάχρησης μερικές φορές στο επόμενο έτος. Τυχόν επιπλέον παραβάσεις των πολιτικών διαχείρισης περιεχομένου κατά το επόμενο έτος, καθώς και η αποτυχία αιτήματος και ολοκλήρωσης ενός ελέγχου κατάχρησης θα θέσουν σε κίνδυνο τερματισμού τις συμβάσεις σας.

Ιδιοκτησία πολλών κατόχων περιεχομένου

Λάβετε υπόψη ότι αν ελέγχετε το περιεχόμενο πολλών διαχειριστών περιεχομένου στο YouTube, οι παραβάσεις που σημειώθηκαν σε έναν διαχειριστή περιεχομένου θα μπορούσαν να επιφέρουν κυρώσεις σε όλους τους διαχειριστές περιεχομένου που ανήκουν στην ιδιοκτησία σας. 

Γενικές πολιτικές διαχείρισης περιεχομένου

Αυτές οι πολιτικές ισχύουν για κάθε συνεργάτη που έχει πρόσβαση στο YouTube CMS

Υπευθυνότητα του καναλιού
Οι διαχειριστές περιεχομένου είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο όλων των καναλιών που συνδέονται με τον διαχειριστή περιεχομένου τους ακολουθεί τις πολιτικές και τις οδηγίες περιεχομένου του YouTube. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνεται και αυτό που ανεβαίνει στα κανάλια με ιδιοκτησία και δικαιώματα λειτουργίας (O&O) και σε συνδεδεμένες εταιρείες. Αν τα κανάλια του διαχειριστή περιεχομένου τερματιστούν ή χάσουν προνόμια δημιουργίας εσόδων εξαιτίας παραβάσεων πολιτικών, αυτός ο συνεργάτης θα υποστεί κυρώσεις σε όλους τους λογαριασμούς διαχειριστή περιεχομένου.

Απαιτήσεις πολιτικής:

 • Οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να κρατήσουν τον αριθμό καταγραφής συμβάντων κατάχρησης σε επίπεδο καναλιού (π.χ. τερματισμός ή κατάργηση δημιουργίας εσόδων) σε όλους τους λογαριασμούς κατόχου περιεχομένου καναλιών με ιδιοκτησία και δικαιώματα λειτουργίας (O&O) και συνδεδεμένων εταιρειών κάτω από τα 50 μεμονωμένα συμβάντα σε μια περίοδο 90 ημερών.
 • Αν ο αριθμός των συμβάντων υπερβαίνει αυτό το όριο, οι κάτοχοι περιεχομένου σας θα χάσουν τη δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε κανάλια έως ότου το καταγεγραμμένο σύνολο πέσει κάτω από 50.

  Σημείωση: Οι συνεργάτες που συνεχίζουν να συγκεντρώνουν επιπλέον περιστατικά κατάχρησης πέραν των αρχικών 50 ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυστηρότερες κυρώσεις.

Τι μπορείτε να κάνετε για να συμμορφωθείτε με την πολιτική:

 • Εκπαιδεύστε τα κανάλια που διαχειρίζεστε σύμφωνα με τις Οδηγίες κοινότητας του YouTube και τις Κατευθυντήριες οδηγίες καταλληλότητας περιεχομένου για διαφημιζόμενους, και βεβαιωθείτε ότι ενεργούν σε συμμόρφωση με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του YouTube.
 • Μην συνδέετε περισσότερα κανάλια με τους λογαριασμούς των κατόχων περιεχομένου από ό,τι μπορείτε να διαχειριστείτε.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις αρκετές διαδικασίες αξιολόγησης για νέα κανάλια που συνδέονται με τον κάτοχο περιεχομένου σας.
 • Αν έχετε μόνιμα προβλήματα με συγκεκριμένους τομείς περιεχομένου, δοκιμάστε να εστιάσετε σε πράγματα που κάνετε καλά.
 • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα συνδεδεμένα κανάλια σύμφωνα με αυτήν την πολιτική, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συνεργατών σας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προειδοποιήσεις παράβασης των Οδηγιών κοινότητας και άλλα ζητήματα σε επίπεδο καναλιού στο Κέντρο βοήθειας.

Πολιτική για προσθήκη καναλιού
Οι διαχειριστές περιεχομένου αναμένεται να έχουν σχέσεις με τα κανάλια δημιουργών προτού προσθέσουν αυτά τα κανάλια στο δίκτυό τους. Οι διαχειριστές περιεχομένου που, μεταξύ άλλων, ενσωματώνουν δημιουργούς μέσω ανεπιθύμητων ή ανέντιμων μέσων ή καταχρώνται τα δικαιώματα σύνδεσης καναλιών, ενδέχεται να χάσουν την πρόσβαση σε λειτουργίες CMS.

Απαιτήσεις πολιτικής:

 • Οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να διατηρούν πάνω από 90% το ποσοστό αποδοχής για τις προσκλήσεις σύνδεσης καναλιού κάθε μήνα.
 • Οι διαχειριστές περιεχομένου των οποίων το ποσοστό αποδοχής πέσει κάτω από 90% θα χάσουν την πρόσβαση στη σύνδεση καναλιού για 1 μήνα.

Τι μπορείτε να κάνετε για να συμμορφωθείτε με την πολιτική:

 • Στείλτε τις προσκλήσεις σας στις αρχές του μήνα. Έτσι, οι δημιουργοί σας έχουν αρκετό χρόνο για να αποδεχτούν την πρόσκληση.
 • Στείλτε μόνο προσκλήσεις σε κανάλια που γνωρίζετε και με τα οποία έχετε πραγματικά επιχειρηματική σχέση.
 • Επικοινωνήστε με τους δημιουργούς και υπενθυμίστε τους να αποδεχθούν τις προσκλήσεις τους, αν χρειαστεί.
Παράκαμψη συστημάτων
Εμπιστευόμαστε τους διαχειριστές περιεχομένου να διαχειρίζονται δικαιώματα και περιεχόμενο για λογαριασμό των κατόχων περιεχομένου τους, να επιλύουν προβλήματα στο δίκτυό τους και να χρησιμοποιούν υπεύθυνα το YouTube CMS. Αυτή η εμπιστοσύνη επεκτείνεται και στις λειτουργίες που ενσωματώνονται στο YouTube CMS. Οι διαχειριστές περιεχομένου που καταχρώνται αυτές τις λειτουργίες για να παρακάμψουν τα εγκατεστημένα συστήματα ή τις διαδικασίες του YouTube παραβιάζουν αυτή την εμπιστοσύνη και βλάπτουν ολόκληρο το οικοσύστημα του YouTube.

Απαιτήσεις πολιτικής:

 • Οι διαχειριστές περιεχομένου απαγορεύεται να συμμετέχουν σε πρακτικές που επιχειρούν να παρακάμψουν ή να παρεμποδίσουν τα συστήματα, τις διαδικασίες ή τις πολιτικές του YouTube.
 • Η παράβαση αυτής της πολιτικής θεωρείται κατάφωρη κατάχρηση και μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό ολόκληρης της οικογένειας κατόχων περιεχομένου.

Παραδείγματα παράβασης αυτής της πολιτικής ενδέχεται να είναι τα εξής:

 • Χρήση του CMS για την εσφαλμένη δημιουργία εσόδων από περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για δημιουργία εσόδων στο YouTube. Σε αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνεται αυτό που παραβαίνει τις οδηγίες ασφάλειας επωνυμίας και κοινότητας, καθώς και περιεχόμενο που απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Μη αυτόματη προσθήκη της ιδιοκτησίας σας σε στοιχεία του Content ID που δεν έχετε νόμιμο συμφέρον πνευματικής ιδιοκτησίας, έστω και προσωρινά.
 • Χρήση μη αυτόματης διαδικασίας αξιώσεων Content ID για την καταστρατήγηση της διαδικασίας επίλυσης διαφωνιών αξιώσεων.
Πολιτική προειδοποιήσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων του διαχειριστή περιεχομένου
Όταν ένα κανάλι λάβει προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, εφαρμόζονται κυρώσεις σε επίπεδο καναλιού. Οι συνεργάτες θα πρέπει να αποφεύγουν να συγκεντρώνουν προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στα διαχειριζόμενα κανάλια τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξουν κυρώσεις που επιβάλλονται στον διαχειριστή περιεχομένου, εκτός από τις υπάρχουσες πολιτικές προειδοποιήσεων καναλιού. Οι κυρώσεις από προειδοποιήσεις συνεργατών επηρεάζουν την πρόσβαση σε λειτουργίες. Κατά συνέπεια, επηρεάζονται ο κάτοχος του περιεχομένου και οι άλλοι συσχετισμένοι κάτοχοι.

Απαιτήσεις πολιτικής:

Αν ένας συνεργάτης λάβει 10 προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σε διαχειριζόμενα κανάλια σε περίοδο 90 ημερών, ο συνεργάτης υπόκειται σε περαιτέρω έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου ενδέχεται να περιλαμβάνουν απώλεια της δυνατότητας σύνδεσης καναλιών, απώλεια της δυνατότητας μεταφόρτωσης βίντεο και τερματισμό του συμφωνητικού συνεργασίας. Μετά από 90 ημέρες, οι προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων θα λήξουν και θα καταργηθούν από το σύνολο του καναλιού και του κατόχου του περιεχομένου. Το YouTube επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει την κατάχρηση ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση του.

Τι μπορείτε να κάνετε για να συμμορφωθείτε με την πολιτική:

 • Επιλέξτε προσεκτικά τα κανάλια που θα διαχειριστείτε. Αποφύγετε την προσθήκη καναλιών που ενδέχεται να αυξήσουν το σύνολο των προειδοποιήσεων.
 • Οι περισσότεροι συνεργάτες αποδίδουν καλύτερα όταν διατηρούν τον αριθμό καναλιών κάτω από 120 σε έναν κάτοχο περιεχομένου με ιδιοκτησία και δικαιώματα λειτουργίας (O&O).
 • Εκπαιδεύστε τα κανάλια που διαχειρίζεστε σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και βεβαιωθείτε ότι ενεργούν σύμφωνα με τις πολιτικές του YouTube.
 • Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των καναλιών που διαχειρίζεστε.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε τις προειδοποιήσεις συνεργάτη στον προσωπικό σας λογαριασμό YouTube. Αν πιστεύετε ότι δεν είναι έγκυρες οι σχετικές προειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για την υποβολή αντικοινοποιήσεων ή τα αιτήματα ανάκλησης αξίωσης.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στο Κέντρο βοήθειας.

Πολιτικές για το Content ID

Αυτές οι πολιτικές ισχύουν για συνεργάτες που έχουν πρόσβαση στο σύστημα αντιστοίχισης Content ID. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις για το Content ID στο Κέντρο βοήθειας.

Πολιτική παράδοσης αναφοράς Content ID
Οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να παρέχουν μόνο αρχεία αναφοράς που είναι κατάλληλα για αντιστοίχιση Content ID. Οι μη έγκυρες αναφορές είναι επιβλαβείς τόσο για τους δημιουργούς όσο και για το οικοσύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων του YouTube. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για Content ID στο Κέντρο βοήθειας.

Απαιτήσεις πολιτικής:

 • Όλοι οι διαχειριστές περιεχομένου πρέπει να διατηρούν μη έγκυρες αναφορές περιεχομένου Content ID <1% του καταλόγου κατόχου περιεχομένου τους και να μην υπερβαίνουν τις 500 άκυρες αναφορές εντός περιόδου 30 ημερών.
 • Για τους κατόχους περιεχομένου που υπερβαίνουν αυτό το όριο, ενδέχεται η παράδοση αναφοράς να περιοριστεί ή να απενεργοποιηθεί.
Πολιτική μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων Content ID
Η μη αυτόματη υποβολή αξιώσεων είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει στους κατόχους περιεχομένου να υποβάλλουν μη αυτόματα αξιώσεις για βίντεο στα οποία υπάρχει το περιεχόμενό τους και για τα οποία δεν θα υποβάλλονταν αλλιώς αξίωση από το σύστημα Content ID. Η πρόσβαση στη μη αυτόματη διαδικασία υποβολής αξιώσεων είναι ένα προνόμιο που χορηγείται επιλεκτικά σε συνεργάτες βάσει απόδειξης σοβαρής ανάγκης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υγιές, δίκαιο οικοσύστημα που είναι συνεπές με τις τέσσερις ελευθερίες του YouTube, αυτό το ευαίσθητο χαρακτηριστικό έχει αυστηρές απαιτήσεις που διέπουν την αποδεκτή χρήση του.

Περιορισμοί στον τρόπο αξίωσης περιεχομένου:

 • Πρέπει να διεξάγετε μη αυτόματο έλεγχο στο περιεχόμενο χρήστη πριν από την υποβολή μιας μη αυτόματης αξίωσης.
  • Δεν επιτρέπεται η αυτοματοποίηση της διαδικασίας μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων.
 • Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την υποβολή μη αυτόματων αξιώσεων πρέπει να έχουν ακριβή μεταδεδομένα σε αναγνώσιμη μορφή και έγκυρο περιεχόμενο αναφοράς. 
  • Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι όπου το υλικό αναφοράς για το περιεχόμενο που αξιώνεται είναι ακατάλληλο για αντιστοίχιση ή/και απαγορεύεται από την πολιτική αναφοράς μας. 
  • Παρόλο που τα στοιχεία αυτά δεν απαιτούν αναφορές, όλες οι αξιώσεις πρέπει να αφορούν το ίδιο, ξεχωριστό περιεχόμενο και να περιγράφονται με ακρίβεια από τα μεταδεδομένα (π.χ. όχι "μαζικά" ή "συνολικά" στοιχεία).
 • Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη μη αυτόματη υποβολή αξιώσεων πρέπει να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το εύρος της ιδιοκτησίας σας.
  • Για παράδειγμα, αν είστε περιφερειακός φορέας μετάδοσης που ισχυρίζεται ότι ανεβάζει εκ νέου περιεχόμενο με άδεια χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μη αυτόματη υποβολή αξιώσεων για την εφαρμογή μιας πολιτικής παγκόσμιου αποκλεισμού, αν δεν έχετε παγκόσμια δικαιώματα για το εν λόγω περιεχόμενο.
  • Επιπλέον, οι φορείς μετάδοσης ενδέχεται να έχουν δικαιώματα προβολής περιεχομένου με άδεια χρήσης σε μια περιοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι έχουν δικαιώματα να αξιώνουν βίντεο που περιέχουν αυτό το περιεχόμενο σε αυτήν την περιοχή.
 • Όλες οι μη αυτόματες αξιώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ακριβείς χρονικές σημάνσεις που προσδιορίζουν πού υπάρχει το περιεχόμενο που αξιώνεται στο βίντεο. 
  •  Τα μεμονωμένα τμήματα αντιστοίχισης πρέπει να καθορίζονται με διακριτές χρονικές σημάνσεις.
  • Η σκόπιμη ή επανειλημμένη παροχή παραπλανητικών χρονικών σημάνσεων μπορεί να θεωρηθεί ως σοβαρή παράβαση των πολιτικών μας.
 • Οι μη αυτόματες αξιώσεις σε ήχο που παρουσιάζεται μόνο σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του βίντεο μπορεί να μην χρησιμοποιούν την πολιτική "δημιουργία εσόδων", αλλά εσείς εξακολουθείτε να μπορείτε να εφαρμόζετε γενικά την πολιτική "παρακολούθηση" ή "αποκλεισμός" σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου σας.
  • ​Οι συνεργάτες που δημιουργούν μια μη αυτόματη αξίωση ήχου, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τη συνδυασμένη διάρκεια όλων των τμημάτων με χρονική σήμανση από ένα μόνο στοιχείο.
  • Στις αξιοσημείωτες εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου το βίντεο με αξίωση είναι ένα μεμονωμένο απόσπασμα ή μια σύνθεση από σύντομα αποσπάσματα που περιέχουν κυρίως ηχητικό περιεχόμενο. Μερικά παραδείγματα είναι ενδεικτικά τα εξής:
   • λίστες μουσικής ή ηχητικού περιεχομένου με τα "10 κορυφαία" στοιχεία
   • συνθέσεις σύντομων αποσπασμάτων από εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν κυρίως μουσική
 • Οι μη αυτόματες αξιώσεις για την "ακούσια χρήση" του ηχητικού περιεχομένου μπορεί να μην χρησιμοποιούν την πολιτική "δημιουργία εσόδων", αλλά εσείς εξακολουθείτε να μπορείτε να εφαρμόζετε γενικά την πολιτική "παρακολούθηση" ή "αποκλεισμός" σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου σας.
  • Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, καθορίζουμε την "ακούσια χρήση" ως περιστάσεις όπου:
   • ​Το περιεχόμενο δεν προστέθηκε στο βίντεο από τον δημιουργό.
   • ΚΑΙ Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του δημιουργού και του περιεχομένου.
  • Ορισμένα παραδείγματα "ακούσιας χρήσης" είναι:
   • τηλεόραση που ακούγεται από άλλο δωμάτιο από το σπίτι ή το γραφείο του δημιουργού
   • μουσική από διερχόμενο αμάξι
  • Παραδείγματα όπου η χρήση δεν θεωρείται ακούσια είναι:
   • τραγούδι, χορός ή συνοδεία μουσικής
   • οποιοδήποτε περιεχόμενο που προστίθεται σε λογισμικό post-production ή επεξεργασίας
   • μουσική παρασκηνίου όπου ο δημιουργός έχει άμεσο έλεγχο στη μουσική ή όπου η πρόθεση του βίντεο είναι να αποτυπώσει τον ήχο, όπως μια συναυλία

Περιορισμοί για το ποιο περιεχόμενο μπορείτε να αξιώσετε:

 • Αξιώνετε μόνο βίντεο με περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και τα οποία κατέχετε αποκλειστικά.
  • Μην αξιώνετε με μη αυτόματο περιεχόμενο που δεν υπάρχει στο βίντεο.
  • Μην χρησιμοποιείτε μη αυτόματες αξιώσεις για τη διαχείριση εμπορικών σημάτων, ιδιωτικού απορρήτου ή άλλων προβλημάτων που δεν αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα. 
  • Η κατάχρηση της μη αυτόματης υποβολής αξιώσεων για λογοκρισία μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή/και μόνιμη απώλεια της λειτουργίας, εκτός από άλλες πιθανές κυρώσεις.
 • Μην υποβάλετε μη αυτόματες αξιώσεις χρησιμοποιώντας την πολιτική "δημιουργία εσόδων" σε περιεχόμενο που παραβαίνει τις οδηγίες ασφάλειας επωνυμίας ή κοινότητας του YouTube.
 • Μην υποβάλλετε μη αυτόματες αξιώσεις για βίντεο για τα οποία υπάρχει τρέχουσα ή παλιότερη αξίωση βάσει ενός στοιχείου για το ίδιο περιεχόμενο.
  • Αυτή η περίπτωση περιλαμβάνει βίντεο με μη αυτόματη αξίωση που αμφισβήτησαν επιτυχώς μια προηγούμενη αξίωση για το ίδιο περιεχόμενο.
  • Η μη αυτόματη δημιουργία ίδιων, ανταγωνιστικών αξιώσεων μπορεί να θεωρηθεί ως κατάφωρη παράβαση της πολιτικής μας σχετικά με την Παράκαμψη συστημάτων. 
 • Μην χρησιμοποιείτε τις μη αυτόματες αξιώσεις για τη δημιουργία μη έγκυρης ρύθμισης κατανομής εσόδων μεταξύ υφιστάμενων αξιώσεων στο βίντεο.
  • Αυτό μπορεί να θεωρηθεί κατάφωρη παράβαση της πολιτικής μας για την Παράκαμψη συστημάτων.
   
Content ID και πολιτική λογοκρισία
Η χρήση του Content ID για πολιτική λογοκρισία δεν επιτρέπεται στο YouTube. Οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό όλης της οικογένειας περιεχομένου του κατόχου περιεχομένου.

Συμβουλές για την αποφυγή προβλημάτων:

 • Παρακολουθήστε τις αξιώσεις σας "μόνο αποκλεισμός" και αναφέρετε τυχόν θέματα που εντοπίζετε απευθείας στον υπεύθυνο συνεργατών.
Πολιτική μη αυτόματης ενέργειας για το Content ID
Το Content ID βασίζεται σε διάφορες ενέργειες μη αυτόματου ελέγχου από διαχειριστές περιεχομένου, όπως, μεταξύ άλλων, οι εξής:
 • Επίλυση της ασαφούς ιδιοκτησίας στοιχείων, αξιώσεων και υλικού αναφοράς
 • Επίλυση δυνητικών και αμφισβητούμενων αξιώσεων που αφορούν πνευματικά δικαιώματα σε μεταφορτωμένα βίντεο για ακρίβεια σε τεχνικό επίπεδο, σε νομικό επίπεδο και σε επίπεδο αδειοδότησης

Απαιτήσεις πολιτικής

 • Οι μη αυτόματες ενέργειες απαιτούν μη αυτόματο έλεγχο και δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν ή να γραφτούν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγκριση από το YouTube.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;