Правила за управление на съдържанието

YouTube има ангажимента да осигурява ясна, справедлива и честна екосистема за управление на съдържанието. За целта създадохме редица правила, които уреждат използването на функциите, достъпни за мениджърите на съдържанието чрез системата за управление на съдържанието (CMS). Всички мениджъри на съдържанието са отговорни за спазването на тези правила и стандарти от страна на собствениците на съответното съдържание.

Какво се случва, ако нарушите правилата за управление на съдържанието

Загуба на достъп до функции на CMS

Партньорите, които злоупотребяват с функции на CMS, ще загубят достъп до тях. Това обикновено е временно и важи за определен период от време, като продължителността се различава в зависимост от правилото. По възможност ще ви предупреждаваме за опасност от нарушение от ваша страна. Ако нарушите някое от тези правила, ще получите също имейл относно нарушението. Мениджърът ви за партньори ще разполага с информация за конкретните подробности и следващите стъпки. В противен случай можете да се свържете с екипа за поддръжка за създатели за още информация.

Многократни и груби нарушения

Отнасяме се много сериозно към тези правила. Партньорите, които грубо и многократно нарушават правилата за управление на съдържанието, ще понесат по-тежки наказания. Тези наказания може да включват загуба на достъп до допълнителни функции на CMS, загуба на конкретни функции за по-дълъг период от време или загуба на достъп до CMS като цяло и прекратяване на всички договори с YouTube.

В някои случаи е възможно да издадем „последно предупреждение“ за спазване на правилата ни. Мениджърите на съдържание, които получат официално последно предупреждение, ще загубят достъп до повечето налични за тях функции на CMS, докато не преминат успешно проверка за злоупотреба в рамките на следващата година. Всяко допълнително нарушение на правилата за управление на съдържанието през следващата година, както и липсата на заявена и премината проверка за злоупотреба, представляват опасност за прекратяване на договорите им.

Собственост в няколко собственика на съдържанието

Обърнете внимание, че ако притежавате по-голямата част от дяловете в няколко мениджъра на съдържанието в YouTube, нарушенията в един от тях може да доведат до наказания за всички притежавани от вас мениджъри на съдържанието.

Общи правила за управление на съдържанието

Тези правила важат за всички партньори с достъп до CMS на YouTube.

Правила за отчетност на каналите

Мениджърите на съдържанието имат задължение да гарантират, че всички свързани канали спазват правилата и указанията на YouTube за съдържанието. Тези правила са приложими за съдържание, качено както в притежаваните и управлявани канали, така и в партньорските.

Изисквания, свързани с правилата

 • Мениджърите на съдържанието трябва да поддържат броя на събитията във връзка със злоупотреба под 30 (напр. деактивиране на възможността за приходи, прекратяване или спиране) за период от 90 дни. Тези правила са приложими за профили във и извън мрежата ви.
 • Мениджърите на съдържанието трябва да поддържат броя на събитията във връзка със злоупотреба на ниво канал под 10 за период от 90 дни за профили, които не са партньори в мрежата им.

Нарушения на правилата

Преминаването на този праг ще се счита за едно нарушение на тези правила. Първото нарушение за период от 90 дни ще доведе до 1-месечно спиране. За периода на спирането не можете да създавате или да свързвате нови канали с мениджъра на съдържанието си.

Второто нарушение за период от 90 дни ще доведе до 2-месечно спиране. Третото и окончателно предупреждение ще доведе до санкции, които може да включват дългосрочно спиране или прекратяване на договорите ви с YouTube.

Мерки за спазване на правилата

Правила за включване на канал
Очаква се мениджърите на съдържанието да имат отношения с каналите на създателите, преди да ги добавят към мрежата си. Мениджъри на съдържанието, които наред с всичко останало въвеждат създатели чрез спам или непочтени средства или злоупотребяват с привилегии за свързване на канали, може да загубят достъп до функции на CMS.

Изисквания, свързани с правилата:

 • Мениджърите на съдържанието трябва да приемат над 90% от поканените за свързване канали всеки месец.
 • В противен случай цялото семейство на собственика на съдържанието може да загуби достъп до функцията за изпращане на покани до канали за период от 1 месец.

Мерки за спазване на правилата:

 • Изпращайте поканата по-рано през месеца. По този начин създателите ще имат достатъчно време да я приемат.
 • Изпращайте покани само до канали, които познавате и с които действително имате бизнес отношения.
 • При необходимост се свързвайте със създателите и им напомняйте да приемат поканата.
Правила за заобикаляне на системите
Гласуваме доверие на мениджърите на съдържанието да управляват правата и съдържанието от името на собствениците на съдържанието, да разрешават проблеми в мрежата си и да използват CMS на YouTube по отговорен начин. Това се отнася и за вградените в системата функции. Мениджърите на съдържанието, които злоупотребяват с тези функции, за да заобикалят утвърдените системи или процеси на YouTube, злоупотребяват с доверието и вредят на цялата екосистема на платформата.

Изисквания, свързани с правилата:

 • Мениджърите на съдържанието нямат право да участват в практики, които се опитват да заобиколят или да оказват влияние върху системите, процесите или правилата на YouTube.
 • Нарушаването на тези правила се счита за груба злоупотреба и може да доведе до прекратяване на цялото семейство на собственика на съдържанието.

Примерите за нарушаване на правилата може да включват:

 • Използване на CMS за неправомерно осигуряване на приходи от съдържание, което не отговаря на условията за осигуряване на приходи в YouTube. Това включва съдържание, което нарушава правилата на общността и указанията за безопасност на марката, както и такова, забранено съгласно приложимите законови и подзаконови актове.
 • Ръчно добавяне на собственост върху активи в системата Content ID, за които нямате легитимен дял в интелектуалната собственост, дори временно.
 • Използване на ръчно заявяване на права по Content ID с цел заобикаляне на процеса на разрешаване на спорове.
Правила във връзка с предупреждения за нарушаване на авторски права към мениджъри на съдържанието
Когато канал получи предупреждение за нарушаване на авторски права, YouTube налага наказания на ниво канал. Партньорите трябва да избягват натрупването на такива предупреждения в управляваните от тях канали. В противен случай мениджърът на съдържанието ще получи наказания в допълнение към тези съгласно съществуващите правила за предупреждения към канали. Наказанията за предупреждения към партньори ограничават достъпа до функции. Това засяга собственика на съдържанието и свързаните собственици на съдържанието.

Изисквания, свързани с правилата:

Ако получат 10 предупреждения за нарушаване на авторски права в управлявани канали за период от 90 дни, партньорите са предмет на допълнителен преглед, който може да доведе до загуба на възможността за свързване на канали и за качване на видеоклипове, както и прекратяване на споразумението за партньорство. След 90 дни предупрежденията за нарушаване на авторски права изтичат и се премахват от общия брой за канала и собственика на съдържание. Освен това YouTube си запазва правото по всяко време да преценява и да предприема мерки срещу злоупотреба по свое усмотрение.

Мерки за спазване на правилата:

 • Внимавайте при избора на нови канали, които да управлявате. Избягвайте да добавяте канали, които може да увеличат общия брой предупреждения.
 • Повечето партньори постигат най-висока ефективност, когато поддържат броя на притежаваните и управлявани канали на собственика на съдържанието под 120.
 • Запознайте собствениците на управляваните от вас канали с авторските права и се уверете, че действат в съответствие с правилата на YouTube.
 • Поддържайте подходящи вътрешни контроли, докато увеличавате броя управлявани канали.
Винаги можете да прегледате предупрежденията към партньор в профила си в YouTube. Ако считате, че някои от свързаните предупреждения за нарушаване на авторски права са невалидни, можете да научите повече за подаването на насрещно уведомление или за заявяването на оттегляне на заявление за права.
Можете да научите повече за предупрежденията за нарушаване на авторски права в Помощния център.
Правила за придобиване и за отговорно предоставяне на достъп
В усилията си да поддържаме екосистемата на YouTube безопасна и в добро състояние може да ограничаваме, спираме или прекратяваме профили в CMS, които според нас са компрометирани от страни, които са забранени или не са отговорни.
 • Мениджърите на съдържание носят отговорност за всяко действие, предприето чрез профила им в CMS.
  • Трябва да използвате адекватни предпазни мерки за наблюдение на достъпа на служителите си и спазването на правилата от тяхна страна. Компаниите носят отговорност за действията на отделните си служители.
  • Това правило важи за компании – трети страни, които са наети да администрират профил в CMS.  
 • Строго се забранява предоставянето на достъп до профила ви в CMS на трети лица, които не са партньори или са забранени, в замяна на възнаграждение или друга компенсация
  • Не отдавайте под наем или на лизинг или не продавайте достъпа до профила си в CMS.
  • Ако за администрирането на профила ви в CMS от ваше име си партнирате с трета страна, тази организация трябва да е сключила с вас пряко споразумение за партньорство.
  • Не предоставяйте достъп до профила си в CMS на организации (или свързани физически лица), които имат история във връзка със злоупотреба.
  • YouTube може да предприеме действия, ако установи, че лице, което не е партньор или е забранено, е получило достъп до профила ви в CMS. Например може да отменим отделен достъп или да прекратим свързани договори.
Като мениджър на съдържанието трябва да уведомите платформата, ако сте обект на придобиване от друга компания. Ако вие придобивате компания с достъп до CMS, трябва да изпратите известие до YouTube. Това трябва да се случи в рамките на 30 дни от придобиването.

Правила за Content ID

Тези правила важат за партньори с достъп до Content ID – системата на YouTube за откриване на съответствия. Можете да научите повече за изискванията за използване на Content ID в Помощния център.

Правила относно съдържание, отговарящо на условията за Content ID
Системата за съответствие по Content ID е мощен инструмент за управление на правата ви в YouTube. Поради сложността и деликатния ѝ характер съдържанието трябва да отговаря на определени изисквания за използване като референтен материал. Вие носите отговорност за спазването на тези изисквания и референтният ви материал трябва да предявява права само върху видеоклипове, които съдържат ваша интелектуална собственост.

Изисквания, свързани с правилата

 • Трябва да имате изключителни права върху материала в референтния файл за териториите, на които заявявате собственост.
  • Примери за съдържание, което не отговаря на условията за употреба като референтен материал:
   • съдържание, лицензирано неизключително от трета страна, като регионални предавания за значимо спортно събитие;
   • съдържание, публикувано под Creative Commons или подобни безплатни/отворени лицензи;
   • кадри, записи или композиции, представляващи обществено достояние;
   • клипове от други източници, използвани на принципите на честната употреба;
   • съдържанието, което се продава или лицензира мащабно за включване в други творби, например продуцентска музика.
 • Всеки референтен файл трябва да е достатъчно отличителен, за да дава възможност за точно съответствие.
  • Примери за съдържание, което не отговаря на условията за употреба като референтен материал:
   • караоке записи, ремастерирани или подобно звучащи записи;
   • звукови ефекти, фонови звуци или продуцентски цикли;
   • звукозаписи на съдържание, представляващо обществено достояние, или други звукозаписи на това съдържание, например класическа музика;
 • Всички референтни файлове трябва да представляват отделна интелектуална собственост.
  • Примери за съдържание, което не отговаря на условията за употреба като референтен материал:
   • компилации от песни или кратко видеосъдържание;
   • агрегатори или продължителните миксове на дисководещи;
   • музикални класации или пълни албуми със звукозаписи.
 • Всички референтни файлове, които се използват за получаване на възможност за приходи, трябва да са в съответствие с правилата на YouTube за съдържанието.

Специални ограничения за съдържание от видеоигра

 • Само издателите на видеоигри могат да изпращат референтни файлове със заснет материал от начин на игра или оригинални звукозаписи от видеоигри.
  • Оригиналните звукозаписи от видеоигри се определят като звукозаписи, създадени специално за видеоигра, а не като такива с лиценз за включване в игра.
  • Това правило включва видео при поискване на предадено поточно съдържание от видеоигра. 
   • Използвайте Copyright Match Tool или ръчното заявяване, за да защитите това съдържание.
 • Всички активи за звукозапис за кавър версии на оригинални звукозаписи от видеоигри трябва да използват правило за насочване към преглед.
  • За тези активи съответствието на мелодията с вградените композиции може да доведе до много неподходящи заявления, които може да противоречат на желанията на издателя на видеоигри.
Правила за предоставяне на референтни файлове за Content ID
Мениджърите на съдържанието трябва да предоставят само референтни файлове, които са подходящи за откриването на съответствия по Content ID. Невалидните референтни файлове са вредни както за създателите, така и за екосистемата на YouTube за управление на права. Можете да прочетете още за съдържанието, което отговаря на условията за Content ID, в Помощния център.

Изисквания, свързани с правилата:

 • Всички мениджъри на съдържанието трябва да поддържат невалидните си референтни файлове за Content ID до 1% от съдържанието на собственика и да не надвишават 500 невалидни референтни файла за период от 30 дни.
 • В противен случай предоставянето на референтни файлове може да бъде ограничено или деактивирано за тях.
Правила за ръчно заявяване на права по Content ID

Информация за ръчното заявяване на права

Чрез функцията за ръчно заявяване на права мениджърите на съдържание могат ръчно да заявяват права върху видеоклипове, които включват тяхно съдържание. Тя трябва да се използва само за коригиране на прекъсвания в обхвата на заявлението. Ако върху даден тип съдържание не могат да бъдат заявени права чрез технологията за съответствие по ID, за него не трябва да се използва ръчно заявяване на права. 
Достъпът до инструмента за ръчно заявяване на права се предоставя само напартньори, които са демонстрирали належаща нужда от него. За да осигурим здрава и справедлива екосистема в съответствие с четирите свободи на YouTube, въведохме строги изисквания за употребата на функцията за ръчно заявяване на права.

Ограничения относно типа съдържание, върху което можете да заявявате права

Ограничение Подробности
Заявявайте права само върху видеоклипове, които включват защитено с авторски права съдържание, за което притежавате изключителни права. Заявявайте права само върху съдържание, което е част от качения видеоклип.

Не заявявайте ръчно права върху съдържание (или части от такова), което не притежавате.


Злоупотребата с ръчното заявяване на права с цел цензура може наред с други възможни наказания да доведе до незабавна или постоянна загуба на функцията.

Използвайте ръчното заявяване на права само за съдържание, за което би могло да бъде подадено заявление чрез съответствие по Content ID.
 
В системата за съответствие по Content ID се поддържа само заявяването на права върху аудио- и визуални съответствия, както и върху съответствия на мелодиите между видеоклип на качващия потребител и предоставено от партньор референтно съдържание. Всички ръчни заявления трябва да съответстват на тази основна функционалност.

Не заявявайте ръчно права върху видеоклипове въз основа на миниизображение или статично изображение.


Не използвайте ръчното заявяване на права за управление на запазени марки, поверителност или други проблеми, които не са свързани с авторски права. 

Не заявявайте ръчно права върху видеоклипове, които включват създадени от качващия потребител изображения на защитени с авторски права герои.

Не заявявайте ръчно права върху записи на събития на живо от почитатели (например пиеси, комедийни поредици или спортни срещи), освен ако не притежавате правата върху този конкретен запис или не сте музикален издател, заявяващ права върху музикална композиция.

За Content ID се поддържа само управление на права за музикални композиции, но не и на други форми на писмени произведения или такива по сценарий.

За други случаи на употреба препоръчваме изпращането на заявка за сваляне или жалба във връзка с поверителността.

Не заявявайте ръчно права върху видеоклипове, върху които понастоящем или по-рано са заявени права от актив за същото съдържание. Това ограничение включва ръчно заявяване на права върху видеоклипове, за които вече е налице успешно оспорване за същото съдържание.

Ръчното създаване на дублиращи конкурентни заявления може да се счита за грубо нарушение на правилата ни относно заобикалянето на системите.
Не използвайте ръчни заявления, за да създавате невалидни споразумения за споделяне на приходите между съществуващи заявления за видеоклипа. Това може да се счита за грубо нарушение на нашите правила относно заобикалянето на системите.
Не заявявайте ръчно права върху видеоклипове, ако собствеността ви е или трябва да бъде представена в други активи. Не заявявайте права върху композиция в сегмент от видеоклип, ако вече има изпратено заявление за този сегмент въз основа на актив за звукозапис, съдържащ композицията ви. Собствеността върху композиции трябва да бъде посочена за звукозаписите, когато е възможно.

Ограничения относно начина на заявяване на съдържание

Ограничение Подробности
Преди ръчно заявяване на права трябва лично да прегледате съдържанието.
 
Автоматизирането на процеса за ръчно заявяване на права не е разрешено. Прегледайте правилата за предприетите ръчно мерки.
За всички активи, използвани във връзка с ръчното заявяване на права, трябва да са налице точни и четливи метаданни, както и валидно референтно съдържание. Единственото изключение е случаят, в който референтният материал за съдържанието със заявление за права е неподходящ за откриване на съответствие и/или е забранен съгласно правилата ни относно референтните файлове.

Въпреки че тези активи не изискват референтни файлове, всички заявления трябва да се отнасят за едно и също отличително съдържание и да са описани точно чрез метаданните (напр. без „общи“ или „всички“ активи).

Активите, използвани за ръчно заявяване на права, трябва точно да отразяват обхвата на собствеността ви. Например ако сте регионален телевизионен оператор, който заявява права върху повторни качвания на лицензирано съдържание, не можете да използвате ръчно заявяване за прилагане на глобални правила за блокиране, ако не притежавате глобални права върху това съдържание.

Освен това телевизионните оператори може да имат права за показване на лицензирано съдържание в даден регион, но това невинаги означава, че имат права да изпращат заявления за права върху видеоклипове, включващи това съдържание, в този регион.
Всички ръчни заявления трябва да включват точни клейма за дата и час, които идентифицират къде във видеоклипа се намира съдържанието със заявление за права. Отделните съответстващи сегменти трябва да бъдат посочени с отделно клеймо за дата и час.

Умишленото или многократното предоставяне на подвеждащи клейма за дата и час може да се счита за сериозно нарушение на правилата ни.
Не заявявайте ръчно права върху съдържание, за което е зададено правило за възможност за приходи и което нарушава правилата на общността или указанията на YouTube за безопасност на марката. Това може да се счита за нарушение на правилата ни относно заобикалянето на системите. Прочетете повече тук.
При ръчно заявяване на права върху аудиосъдържание, налично само в малка част от видеоклип, може да използвате правилото за възможност за приходи само при много ограничени обстоятелства. По принцип при ръчно заявяване на права върху кратки откъси от аудиосъдържание може да се използва само правилото за блокиране или за проследяване, освен ако съдържанието, върху което се заявяват права, не:
​е част от компилация с видеоклипове, музикална класация или предизвикателство на музикална тематика;
 • е част от уводна/финална музика, която се използва за налагане на търговската марка на даден канал;
 • е използвано във видеоклип, за който вече има съществуващо валидно заявление по Content ID с приложено правило за възможност за приходи;
 • е използвано във видеоклип, качен в официален канал на изпълнител, представляван от предявяващия правата си потребител;
 • съставлява по-голямата част от видеоклипа.
При ръчно заявяване на права върху „неумишлена употреба“ на аудиосъдържание е възможно да нямате опцията да използвате правилото „Възможност за приходи“, но обикновено можете да прилагате правилата „Проследяване“ или „Блокиране“ за всеки видеоклип, в който е използвано съдържанието ви. За целите на тези правила „неумишлена употреба“ означава случаи, в които:
 • съдържанието не е добавено във видеоклипа от страна на създателя; И
 • няма взаимодействие между създателя и съдържанието.

Следват примери за „неумишлена употреба“:

 • звук от телевизор в друга стая в дома или офиса на създателя;
 • музика от преминаващ автомобил.

Примери за случаи, в които употребата не се счита за неумишлена:

 • Пеене, танцуване или свирене в синхрон с музиката.
 • Всяко съдържание, добавено чрез софтуер за постпродукция или редактиране.
 • Фонова музика на място, където създателят има пряк контрол върху музиката, или когато целта на видеоклипа е записване на аудиосъдържание като концерт.
Content ID и политическа цензура
Използването на Content ID за политическа цензура в YouTube не е разрешено. Всеки опит в тази връзка ще доведе до прекратяване на цялото семейство на собственика на съдържанието на мениджъра на съдържанието.

Съвети за избягване на проблеми:

 • Преглеждайте заявленията от типа „само блокиране“ и сигнализирайте за всички проблеми директно на мениджъра си за партньори.
Правила за предприетите ръчно мерки във връзка с Content ID
Системата Content ID позволява на мениджърите на съдържанието да предприемат редица мерки за ръчен преглед, като например (без изброяването да е изчерпателно):
 • разрешаване на неясна собственост върху активи и референтен материал;
 • преглед на потенциални и оспорвани искания за нарушаване на авторски права.

Изисквания, свързани с правилата

 • Предприетите ръчно мерки изискват проверка от човек и не могат да бъдат автоматизирани или зададени чрез скрипт.
 • Всички ръчни действия, като например потвърждаване на потенциални или оспорени заявления, трябва:
  • точно да отразяват обхвата на собствеността ви;
  • да спазват всички съответни закони и разпоредби;
  • да са в съответствие с правилата на YouTube, например условията за получаване на възможност за приходи.
Правила за отговорно управление на метаданни за активи в Content ID
Неправилните, нечетливите или дублиращите се активи могат да създадат проблеми в системата на Content ID. Поради това YouTube очаква от мениджърите на съдържанието да управляват отговорно активите, които притежават. Мениджърите на съдържанието, които не отговарят на това изискване, може да загубят достъп до функциите за управление на съдържанието или да им бъдат наложени санкции.

Изисквания, свързани с правилата

 • За всички активи трябва да са налице точни, последователни и четливи метаданни.
  • Потребителят, извършващ качването, трябва да разбира закое съдържание се предявява искане и кой е собственикът му. Минималното количество метаданни, които трябва да включите, зависи от типа на съдържанието:
   • Звукозапис или музикален видеоклип: включва ISRC номер, заглавие, изпълнител и звукозаписна компания.
   • Музикална композиция: включва заглавие и автор.
   • Телевизионен епизод: включва заглавието на предаването и заглавието или номера на епизода.
   • Филм: включва заглавие и режисьори.
   • Спортно предаване: включва имената на състезателите или отборите и датата на събитието.
   • Други уеб активи: трябва точно да описват свързаното референтно съдържание.
  • Музикалните партньори носят отговорност за точността на метаданните, които включват за целите на изпращането на съдържанието и създаването на художествения запис.
  • Ако предоставените от вас метаданни не отговарят на нашите стандарти за качество, ние си запазваме правото да ограничим изпращането на съдържанието или потока на данни за него.
 • Мениджърите на съдържанието трябва да използват подходящия тип активи.
  • Например партньорите не може да създават уеб активи за музикално съдържание. Активите за музикални видеоклипове не може да се използват за записване на изпълнения на живо, които не са създадени от музикална компания.
 • Не създавайте дублирани активи за съдържание, ако в системата на Content ID вече съществува актив за него.
  • Добавете собствеността си към съществуващите активи, вместо да създавате нови.
 • Не добавяйте собствеността си към актив, ако всъщност нямате права на интелектуална собственост върху него.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?