Báo cáo vấn đề

Bạn có thể gửi phản hồi cho chúng tôi hoặc thông báo vấn đề cho chúng tôi ngay từ kênh của mình.

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Truy cập Kênh nghệ sĩ chính thức bằng cách nhấp vào Creator Studio > Trung tâm nghệ sĩ > Kênh nghệ sĩ chính thức
  3. Ở cuối trang, hãy nhấp vào liên kết để báo cáo sự cố dữ liệu.
Mặc dù chúng tôi không thể trả lời tất cả các báo cáo nhưng chúng tôi sẽ xem xét và tìm cách giải quyết vấn đề trong thời gian sớm nhất có thể.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?