Lời nhắc nghỉ giải lao

Tính năng này cho phép bạn đặt lời nhắc nghỉ giải lao trong khi xem video. Lời nhắc sẽ tạm dừng video mà bạn đang xem cho đến khi bạn loại bỏ lời nhắc hoặc tiếp tục phát video đó. Tính năng này có trên các phiên bản ứng dụng YouTube 13.17 trở lên trên thiết bị di động. 

Tính năng lời nhắc nghỉ giải lao ở trạng thái “tắt” theo mặc định. 

Cách đặt lời nhắc nghỉ giải lao theo ý bạn:

  1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Nhấn vào Chung.
  4. Bật Nhắc tôi dừng xem.
  5. Chọn Tần suất nhắc.  
  6. Nhấn vào OK.

Sau khi lời nhắc xuất hiện, bạn có thể nhấn vào Loại bỏ để tiếp tục xem video hoặc nhấn vào Cài đặt để chuyển thẳng đến trang Cài đặt. Trên trang Cài đặt, bạn có thể tắt lời nhắc hoặc chỉnh sửa tần suất lời nhắc xuất hiện. 

Lưu ý: Bộ hẹn giờ chỉ chạy trong khi bạn đang xem video trên mạng bằng điện thoại. Khi bạn tạm dừng hoặc đóng video, bộ hẹn giờ cũng sẽ tạm dừng. Nếu bạn đóng ứng dụng, đăng xuất, chuyển đổi thiết bị hoặc tạm dừng video trong thời gian quá 30 phút, thì bộ hẹn giờ sẽ bắt đầu lại. Khi bạn xem video mà không có kết nối Internet hoặc truyền từ điện thoại, thì bộ hẹn giờ sẽ không chạy.


 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?