Không xem được video riêng tư

Chỉ những người được mời xem video mới có thể xem video riêng tư.

Sau đây là một số lý do có thể giải thích tại sao bạn hoặc người nào đó mà bạn đã chia sẻ video riêng tư không xem được video đó:

  • Người xem cần đăng nhập vào YouTube thì mới có thể xem video riêng tư.
  • Người xem phải đăng nhập vào tài khoản mà video được chia sẻ với tài khoản đó (người xem có thể có nhiều tài khoản).
  • Vì video riêng tư không xuất hiện trên trang kênh nên người đó cần sử dụng liên kết cụ thể đến video riêng tư đó. YouTube sẽ gửi cho họ một email có liên kết này sau khi bạn mời họ, tuy nhiên bạn cũng có thể tự gửi cho họ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?