Sử dụng YouTube với trình đọc màn hình trên Apple TV

Thông tin sau giải thích cách sử dụng ứng dụng YouTube với trình đọc màn hình trên Apple TV (thế hệ thứ 4 và thứ 5). 

Để sử dụng trình đọc màn hình trên Apple TV: 

  1. Mở Settings (Cài đặt) trong Apple TV.
  2. Chọn General (Chung).  
  3. Chọn Accessibility (Hỗ trợ truy cập)
  4. Chọn VoiceOver
  5. Gạt nút VoiceOver sang vị trí "on" (bật).
  6. Sử dụng hai ngón tay, xoay trên bàn di chuột Siri Remote cho đến khi bàn quay số hiển thị "DirectTouch".
  7. Bật "DirectTouch" rồi chạy ứng dụng YouTube. 

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong bài viết trợ giúp tại https://support.apple.com/HT205454.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?