Kiểm tra xem bạn có Tài khoản thương hiệu chưa

Nếu một kênh được liên kết với Tài khoản thương hiệu thì nhiều người có thể quản lý kênh từ Tài khoản Google của họ. Bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý kênh YouTube bằng Tài khoản thương hiệu.

Trước tiên, kiểm tra xem kênh của bạn đã được kết nối với Tài khoản thương hiệu chưa:

  1. Truy cập www.youtube.com/account_advanced. Bạn có thể cần đăng nhập trước tiên. 
  2. Kiểm tra bên dưới "Thông tin tài khoản" cho một trong các điều sau:
    • Nếu bạn nhìn thấy thông báo "Bạn là chủ sở hữu của kênh này và Tài khoản thương hiệu được kết nối", thì tức là bạn có Tài khoản thương hiệu. Giờ bạn có thể làm theo hướng dẫn để thay đổi chủ sở hữu kênh và người quản lý kênh.
    • Nếu không nhìn thấy ghi chú hoặc tùy chọn thêm người quản lý, bạn cần tạo Tài khoản thương hiệu mới hoặc liên kết kênh của mình với một Tài khoản thương hiệu hiện có. 
    • Nếu bạn biết bạn có Tài khoản thương hiệu, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản ở trên cùng bên phải và đảm bảo bạn đang sử dụng đúng tài khoản.
Trên YouTube, bạn chỉ có thể sử dụng một kênh một lần. Ngay cả khi bạn có Tài khoản thương hiệu, thì không có nghĩa là bạn đang tự động sử dụng tài khoản đó. Tìm hiểu cách chuyển giữa các tài khoản.  
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?