Tải video 3D lên

Bạn có thể tải video 3D lên và phát ở dạng video 3D hình chữ nhật, video VR180 hoặc video 3D 360 độ (video thực tế ảo). 

YouTube hỗ trợ bố cục hình ảnh nổi cạnh nhau từ trái qua phải cho video 3D. Video cần phải chứa siêu dữ liệu hình ảnh nổi như:

  • Hộp st3d ở định dạng .mov/.mp4,
  • Thành phần StereoMode được đặt thành trái phải cạnh nhau ở dạng .mkv/.webm hoặc
  • Siêu dữ liệu FPA trong tiêu đề H264 SEI

Nếu video 3D của bạn chưa có siêu dữ liệu 3D, thì bạn có thể thêm siêu dữ liệu bằng phần mềm chỉnh sửa video mà chúng tôi ưu tiên như Sony Vegas Pro hoặc GoPro Studio, hoặc sử dụng công cụ FFmpeg.

Video mã hóa H.264 trong vùng chứa .mov hoặc .mp4

ffmpeg -i input_file.mkv -vcodec libx264 -x264opts \    "frame-packing=3:frame-packing-interpret=1:frame-packing-quincunx=0:frame-packing-grid=0,0,0,0" output_file.mp4

Video có định dạng Matroska và WebM

ffmpeg -i input_file.mkv -c copy -metadata:s:v:0 stereo_mode=1 output_file.mkv 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?