Tải video 3D lên

Bạn có thể tải lên và phát video 3D dưới dạng video 3D hình chữ nhật hoặc 3D 360 độ (video thực tế ảo). Bài viết này giải thích nội dung bắt buộc trong siêu dữ liệu để tải video 3D hình chữ nhật lên. Để tìm hiểu cách tải video 3D 360 độ lên, hãy sử các dụng hướng dẫn để tải video thực tế ảo lên. Đảm bảo tệp video 3D của bạn có siêu dữ liệu 3D theo yêu cầu.

YouTube hỗ trợ bố cục âm thanh nổi trái-phải cạnh nhau cho video 3D. Video phải chứa siêu dữ liệu âm thanh nổi như:

  • Hộp st3d ở dạng .mov/.mp4,
  • Phần tử StereoMode được đặt thành trái phải cạnh nhau ở dạng .mkv/.webm hoặc
  • Siêu dữ liệu FPA trong tiêu đề H264 SEI

Lưu ý: Nếu video 3D của bạn không có siêu dữ liệu 3D, bạn có thể thêm siêu dữ liệu bằng cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa video yêu thích như Sony Vegas Pro hoặc GoPro Studio hoặc sử dụng công cụ FFmpeg.

Video mã hóa H.264 trong bộ chứa .mov hoặc .mp4

ffmpeg -i input_file.mkv -vcodec libx264 -x264opts \    "frame-packing=3:frame-packing-interpret=1:frame-packing-quincunx=0:frame-packing-grid=0,0,0,0" output_file.mp4

Video Matroska và WebM

ffmpeg -i input_file.mkv -c copy -metadata:s:v:0 stereo_mode=1 output_file.mkv

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?