Nhận hoặc từ chối email từ YouTube

Nhận email từ YouTube

Bạn có thể chọn nhận email về hoạt động của mình trên YouTube. Trong chế độ cài đặt thông báo của tài khoản, bạn có thể chọn nhận thông tin cập nhật chung về sản phẩm, cũng như nhận thông báo và tin cập nhật dành cho người sáng tạo.

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  sau đó Cài đặt .
  3. Ở phần bên trái, nhấp vào Thông báo.
  4. Trong mục "Thông báo qua email", hãy chọn chế độ cài đặt bạn muốn.

Từ chối nhận email của YouTube

Để từ chối nhận thông báo qua email, hãy nhấp vào đường dẫn liên kết hủy đăng ký ở cuối email. Bạn cũng có thể chọn ngừng nhận một số loại email hoặc tất cả email từ YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?