Khả năng kiếm tiền trong thời gian kháng nghị qua Content ID

Video có thể kiếm tiền trong thời gian có kháng nghị qua Content ID khi cả người sáng tạo video và người xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đều muốn kiếm tiền từ video đó. Bạn có thể kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID bất kỳ lúc nào. Nếu bạn kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu trong vòng 5 ngày, chúng tôi sẽ giữ lại mọi khoản doanh thu kiếm được từ video đó, bắt đầu từ ngày đầu tiên có thông báo xác nhận quyền sở hữu. Nếu bạn kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID sau 5 ngày kể từ ngày xác nhận quyền sở hữu ban đầu, thì chúng tôi sẽ bắt đầu giữ lại doanh thu kể từ ngày đưa ra kháng nghị.

Trong suốt quá trình kháng nghị này, chúng tôi sẽ giữ riêng doanh thu và sau khi kháng nghị được giải quyết, chúng tôi sẽ thanh toán phần doanh thu đó cho bên thích hợp.

Ở mỗi giai đoạn trong quy trình kháng nghị qua Content ID, bạn hoặc người xác nhận quyền sở hữu có thể làm một số việc. Hãy nhấp vào từng giai đoạn bên dưới để tìm hiểu thêm về tác động của những mỗi việc bạn làm đối với doanh thu.

Gửi đơn kháng nghị qua Content ID

Sau khi một video của bạn nhận thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, bạn có hai cách để phản hồi. 

 • Không làm gì cả và để thông báo xác nhận quyền sở hữu đó xuất hiện trên video của bạn: Sau 5 ngày, mọi phần doanh thu mà chúng tôi giữ lại sẽ được chuyển cho người xác nhận quyền sở hữu. 
 • Gửi đơn kháng nghị trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi có thông báo xác nhận quyền sở hữu đó: Quảng cáo sẽ tiếp tục chạy. Chúng tôi cũng sẽ giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video đó trong thời gian người xác nhận quyền sở hữu xem xét đơn kháng nghị của bạn.
 • Gửi đơn kháng nghị sau 5 ngày đầu tiên kể từ khi có thông báo xác nhận quyền sở hữu: Chúng tôi sẽ giữ lại doanh thu từ ngày bạn gửi đơn kháng nghị đó.
Thông tin khác về quy trình kháng nghị qua Content ID

Khi bạn kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, người xác nhận quyền sở hữu sẽ nhận được thông báo và họ sẽ có 30 ngày để phản hồi. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video đó.

Người xác nhận quyền sở hữu có thể thực hiện một số việc sau đây để phản hồi đơn kháng nghị của bạn:

 • Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu đồng ý với đơn kháng nghị của bạn, thì họ có thể chọn hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu. Chúng tôi sẽ chuyển cho bạn phần doanh thu kiếm được từ video của bạn trong quá trình kháng nghị miễn là video đó không có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào khác. 
 • Giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình vẫn hợp lệ, thì họ có thể giữ nguyên thông báo đó. Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu được giữ nguyên do nhầm lẫn, thì bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.
 • Gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền: Họ có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để xóa video của bạn khỏi YouTube, tức là tài khoản của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền.
Gửi đơn khiếu nại qua Content ID

Bạn có một số lựa chọn nếu người xác nhận quyền sở hữu giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ sau khi bạn kháng nghị. Bạn có thể:

 • Không làm gì cả và để thông báo xác nhận quyền sở hữu đó xuất hiện trên video của bạn: Sau 5 ngày, mọi phần doanh thu mà chúng tôi giữ lại sẽ được chuyển cho người xác nhận quyền sở hữu.
 • Gửi đơn khiếu nại trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi thông báo xác nhận quyền sở hữu được giữ nguyên: Quảng cáo sẽ tiếp tục chạy. Chúng tôi cũng sẽ giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video đó trong thời gian người xác nhận quyền sở hữu xem xét đơn khiếu nại của bạn.
 • Gửi đơn khiếu nại sau 5 ngày đầu tiên kể từ khi thông báo xác nhận quyền sở hữu được giữ nguyên: Chúng tôi sẽ giữ lại doanh thu từ ngày bạn gửi đơn khiếu nại đó.

Thông tin khác về quy trình khiếu nại qua Content ID

Khi bạn khiếu nại một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, người xác nhận quyền sở hữu sẽ nhận được thông báo và họ sẽ có 30 ngày để phản hồi. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video đó. 
Người xác nhận quyền sở hữu có thể thực hiện một số việc sau đây để phản hồi đơn khiếu nại của bạn:
 • Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu đồng ý với đơn khiếu nại của bạn, họ có thể chọn hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình. Chúng tôi sẽ chuyển cho bạn phần doanh thu kiếm được từ video của bạn trong quá trình kháng nghị miễn là video đó không có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào khác. 
 • Lên lịch yêu cầu gỡ bỏ video của bạn: Nếu người xác nhận quyền sở hữu đưa ra lịch yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, thì bạn có thể hủy đơn khiếu nại của mình trong vòng 7 ngày. Việc này sẽ ngăn video bị gỡ bỏ và duy trì hiệu lực của thông báo xác nhận quyền sở hữu trên video của bạn. Trong khoảng thời gian 7 ngày này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video đó.
 • Gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình vẫn hợp lệ, thì họ có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để xóa video của bạn khỏi YouTube. Biện pháp này sẽ khiến tài khoản của bạn bị cảnh cáo vi phạm bản quyền.

Nếu người xác nhận quyền sở hữu từ chối đơn khiếu nại của bạn và gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền đối với video của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối. Bạn cũng có thể gửi thông báo phản đối bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn gửi thông báo phản đối trong vòng 5 ngày kể từ khi phải nhận yêu cầu gỡ bỏ, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục giữ lại doanh thu cho đến khi quy trình xác nhận quyền sở hữu được giải quyết dứt điểm. Tìm hiểu thêm về quy trình thông báo phản đối.

Doanh thu từ video đang xảy ra kháng nghị trong YouTube Analytics

Nếu có thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID còn hiệu lực đối với video của bạn, và bạn đã khiếu nại hoặc kháng nghị thông báo này, thì dữ liệu về doanh thu của video đó sẽ không xuất hiện trong YouTube Analytics. Nếu thông báo này được hủy bỏ thì sau đó, dữ liệu về doanh thu trong thời gian kháng nghị sẽ được thêm vào YouTube Analytics. Dữ liệu này sẽ xuất hiện trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 20 của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Nếu bạn kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID vào ngày 12/7 rồi đến ngày 6/8, đơn kháng nghị đó được giải quyết có lợi cho bạn, thì trong khoảng từ ngày 10/9 đến 20/9, bạn sẽ thấy dữ liệu về doanh thu từ ngày 12/7 đến 6/8 trong YouTube Analytics.

Nếu có quyền truy cập các Báo cáo có thể tải xuống trong Trình quản lý nội dung, thì bạn sẽ thấy dữ liệu này trong Báo cáo điều chỉnh.
 
Bạn có thể chọn không kiếm tiền từ video đang trong thời gian kháng nghị bằng cách tắt tính năng kiếm tiền trên trang Video trong YouTube Studio.

Nhận thêm trợ giúp về Content ID

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?