Khả năng kiếm tiền trong thời gian kháng nghị qua Content ID

Tính năng kiếm tiền trong thời gian kháng nghị qua Content ID được bật khi cả người sáng tạo video và người xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đều muốn kiếm tiền từ video đó. Bạn có thể kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chọn kháng nghị trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu, chúng tôi sẽ giữ lại doanh thu được tạo ra trên video đó từ ngày đầu tiên có thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID. Nếu bạn chọn kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID sau 5 ngày kể từ ngày xác nhận quyền sở hữu ban đầu, thì chúng tôi sẽ bắt đầu giữ lại doanh thu kể từ ngày đưa ra kháng nghị.

Trong suốt quá trình kháng nghị này, chúng tôi sẽ giữ riêng doanh thu và sau khi kháng nghị được giải quyết, chúng tôi sẽ thanh toán phần doanh thu đó cho bên thích hợp.

Ở mỗi giai đoạn trong quá trình kháng nghị qua Content ID, bạn hoặc người xác nhận quyền sở hữu có thể thực hiện một số hành động. Hãy nhấp vào từng giai đoạn dưới đây để tìm hiểu thêm xem mỗi hành động có thể thực hiện sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến doanh thu.

Gửi đơn kháng nghị qua Content ID

Sau khi một video của bạn nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, bạn có hai lựa chọn trả lời. 

 • Không làm gì, cho phép thông báo xác nhận quyền sở hữu hiển thị trên video của bạn: Sau 5 ngày, chúng tôi sẽ chuyển mọi doanh thu giữ lại cho người xác nhận quyền sở hữu. 
 • Gửi đơn kháng nghị trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu: Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video đó trong lúc người xác nhận quyền sở hữu xem xét đơn kháng nghị của bạn.
 • Gửi đơn kháng nghị sau 5 ngày đầu tiên kể từ khi có thông báo xác nhận quyền sở hữu: Chúng tôi sẽ giữ lại doanh thu từ ngày bạn gửi đơn kháng nghị đó.
Thông tin thêm về quy trình kháng nghị qua Content ID

Khi bạn kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, người xác nhận quyền sở hữu sẽ nhận được thông báo và họ sẽ có 30 ngày để trả lời. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video.

Người xác nhận quyền sở hữu có thể thực hiện một số việc sau đây để phản hồi kháng nghị của bạn:

 • Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu họ đồng ý với đơn kháng nghị của bạn, họ có thể chọn hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình. Chúng tôi sẽ chuyển phần doanh thu kiếm được từ video cho bạn với điều kiện video của bạn không có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào khác trong quá trình kháng nghị. 
 • Giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu họ cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình vẫn hợp lệ, họ có thể giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu đó. Nếu cho rằng việc họ giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu như vậy là một sự nhầm lẫn, thì bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.
 • Gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền: Họ có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để xóa video của bạn khỏi YouTube, tức là tài khoản của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền.
Gửi khiếu nại qua Content ID

Bạn có một số tùy chọn nếu người xác nhận quyền sở hữu giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ sau khi bạn kháng nghị. Bạn có thể:

 • Không làm gì, cho phép thông báo xác nhận quyền sở hữu hiển thị trên video của bạn: Sau 5 ngày, chúng tôi sẽ chuyển mọi doanh thu giữ lại cho người xác nhận quyền sở hữu.
 • Gửi đơn khiếu nại trong vòng 5 ngày đầu tiên kể từ khi thông báo xác nhận quyền sở hữu được giữ nguyên: Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại toàn bộ doanh thu kiếm được từ video trong lúc người xác nhận quyền sở hữu xem xét đơn khiếu nại của bạn.
 • Gửi khiếu nại sau 5 ngày đầu tiên kể từ khi thông báo xác nhận quyền sở hữu được giữ nguyên: Chúng tôi sẽ giữ lại doanh thu từ ngày bạn gửi đơn khiếu nại đó.

Thông tin thêm về quá trình khiếu nại qua Content ID

Khi bạn khiếu nại một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, thì người xác nhận quyền sở hữu sẽ nhận được thông báo và họ sẽ có 30 ngày để phản hồi. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video. 
Người xác nhận quyền sở hữu có thể thực hiện một hành động sau đây để phản hồi đơn khiếu nại của bạn:
 • Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu đồng ý với đơn khiếu nại của bạn, họ có thể chọn hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình. Chúng tôi sẽ chuyển phần doanh thu kiếm được từ video cho bạn với điều kiện video của bạn không có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào khác trong quá trình kháng nghị. 
 • Lên lịch yêu cầu gỡ bỏ đối với video của bạn: Nếu người xác nhận quyền sở hữu chậm trễ đưa ra yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, bạn có thể hủy khiếu nại của mình trong vòng 7 ngày, điều này sẽ ngăn việc video của bạn bị gỡ bỏ và thông báo xác nhận quyền sở hữu đó vẫn tiếp tục hiển thị trên video của bạn. Trong 7 ngày này, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy quảng cáo và giữ lại tất cả doanh thu kiếm được từ video.
 • Gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình vẫn hợp lệ, họ có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để xóa video của bạn khỏi YouTube, tức là tài khoản của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền.

Nếu người xác nhận quyền sở hữu từ chối đơn khiếu nại của bạn và gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền đối với video của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo phản đối. Bạn có thể gửi thông báo phản đối bất kỳ lúc nào. Nếu bạn gửi thông báo phản đối trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu gỡ bỏ, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục giữ lại doanh thu cho đến khi quy trình xác nhận quyền sở hữu được giải quyết dứt điểm. Tìm hiểu thêm về quy trình thông báo phản đối.

Doanh thu từ video đang xảy ra kháng nghị trong YouTube Analytics

Nếu có thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID còn hiệu lực đối với video của bạn, và bạn đã khiếu nại hoặc kháng nghị thông báo này, thì dữ liệu về doanh thu của video đó sẽ không xuất hiện trong YouTube Analytics. Nếu thông báo này được hủy bỏ thì sau đó, dữ liệu về doanh thu trong thời gian kháng nghị sẽ được thêm vào YouTube Analytics. Dữ liệu này sẽ xuất hiện trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 20 của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Nếu bạn kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID vào ngày 12/7 rồi đến ngày 6/8, đơn kháng nghị đó được giải quyết có lợi cho bạn, thì trong khoảng từ ngày 10/9 đến 20/9, bạn sẽ thấy dữ liệu về doanh thu từ ngày 12/7 đến 6/8 trong YouTube Analytics.

Nếu có quyền truy cập các Báo cáo có thể tải xuống trong Trình quản lý nội dung, thì bạn sẽ thấy dữ liệu này trong Báo cáo điều chỉnh.
 
Nếu chọn không kiếm tiền từ video trong thời gian kháng nghị vì bất kỳ lý do gì, thì bạn có thể tắt tính năng kiếm tiền trên trang Video trong YouTube Studio.

Nhận thêm trợ giúp về Content ID

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?