Nhắn tin cho bạn bè trên YouTube

Sau ngày 18 tháng 9 năm 2019, bạn sẽ không thể gửi tin nhắn trực tiếp trên YouTube nữa. Một số thành phần của tính năng này có thể sẽ ngừng hoạt động trước ngày này, ví dụ như việc chia sẻ video dưới dạng tin nhắn. 
 
Nếu bạn muốn lưu bản sao các tin nhắn của mình, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào https://takeout.google.com/settings/takeout/custom/youtube.
 2. Trong phần YouTube, hãy chọn "Bao gồm tất cả dữ liệu" để chọn loại dữ liệu mà bạn muốn giữ.
 3. Bỏ chọn tất cả các loại dữ liệu, ngoại trừ "Trò chuyện".
 4. Chọn OK
 5. Chọn Bước tiếp theo.
 6. Chọn "Tạo tệp lưu trữ".
 7. Bạn sẽ nhận được email khi tệp lưu trữ đã sẵn sàng.
 8. Tải tất cả các cuộc trò chuyện của bạn xuống dưới dạng tệp .zip.

Khi bạn chia sẻ video trên YouTube hoặc nhận tin nhắn từ một người bạn trên YouTube, thì hệ thống sẽ tạo một cuộc trò chuyện riêng tư để hai bạn có thể xem và thảo luận về video. Bạn có thể xem các video đã chia sẻ ngay trong cuộc trò chuyện này.    

Xem và quản lý cuộc trò chuyện hiện tại    

Bạn có thể xem các video đã chia sẻ và cuộc trò chuyện hiện tại, chia sẻ các video khác và quản lý những người tham gia cuộc trò chuyện nhóm. 

Xem các cuộc trò chuyện của bạn

Để tìm tất cả các cuộc trò chuyện hiện tại mà bạn đã bắt đầu trong ứng dụng YouTube, hãy làm như sau:
 1. Nhấp vào biểu tượng Tin nhắn ở trên cùng bên phải của trang.
 2. Chọn cuộc trò chuyện mà bạn muốn xem. 

Lưu ý: Khi bạn xem một tin nhắn, những người khác trong cuộc trò chuyện có thể biết được bạn đã xem tin nhắn đó. Bạn cũng sẽ biết được khi người khác đã xem tin nhắn trò chuyện do bạn gửi — tin nhắn trong cuộc trò chuyện đó sẽ có ghi chú "Đã xem" hoặc "<Tên bạn bè> đã xem".
 

Chia sẻ video

 1. Truy cập vào video mà bạn muốn Chia sẻ. 
 2. Bên dưới trình phát video, hãy nhấn vào biểu tượng Chia sẻ 
  • Chia sẻ thông qua tính năng tin nhắn trên YouTube bằng cách chọn một người bạn để chia sẻ video. 
  • Chia sẻ đường dẫn liên kết của video đó bằng cách chọn một ứng dụng hoặc sao chép đường dẫn liên kết đến video.

Xem hoặc thêm người tham gia

 1. Nhấp vào biểu tượng Tin nhắn ở trên cùng bên phải của trang.
 2. Chọn cuộc trò chuyện mà bạn muốn thêm người tham gia.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm sau đó Xem người tham gia hoặc Thêm người tham gia.

Xóa hoặc rời khỏi cuộc trò chuyện

 1. Nhấp vào biểu tượng Tin nhắn ở trên cùng bên phải của trang. 
 2. Mở cuộc trò chuyện.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm .
 4. Chọn Rời cuộc trò chuyện này để xóa cuộc trò chuyện đó khỏi danh sách cuộc trò chuyện của bạn.
   
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?