Được ghi nhận tác giả khi đóng góp phụ đề

Sau khi bạn đóng góp phụ đề, tên của bạn có thể xuất hiện trong danh sách cộng tác viên ở phần mô tả trên trang xem video.

Cho phép ghi nhận tác giả

Để sử dụng tùy chọn này, bạn cần có kênh YouTube. Khi phê duyệt, từ chối, hoặc gửi nội dung, bạn chỉ cần đảm bảo chọn hộp Ghi nhận đóng góp của tôi

Sau khi phiên bản video mà bạn đã gửi phụ đề được xuất bản, tên và đường liên kết đến kênh của bạn sẽ hiển thị trong phần mô tả của video. Phần ghi nhận tác giả cũng sẽ hiển thị phần đóng góp của bạn trong mọi ngôn ngữ của phần mô tả.

Nếu tên của bạn không xuất hiện trong danh sách

Nếu tên của bạn không xuất hiện trong danh sách ghi nhận tác giả thì có thể là do bạn chưa đóng góp đủ phụ đề cho phiên bản hiện đã xuất bản. Phiên bản mà bạn đóng góp phụ đề cũng có thể chưa hiển thị trên YouTube.

Xóa dòng ghi nhận đóng góp

Bạn luôn có thể chọn không hiển thị tên mình trong phần ghi nhận tác giả cho cộng tác viên.

  1. Mở trang Đóng góp của bạn.
  2. Tìm video mà bạn muốn xóa dòng ghi nhận đóng góp của mình
  3. Bỏ chọn hộp trong cột Ghi nhận quyền tác giả.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?