Thay đổi ngôn ngữ của video đã tải lên

Bạn không thể thay đổi ngôn ngữ của video do người khác tải lên. Hãy tìm hiểu cách kiểm tra phụ đề có sẵn khi muốn xem video bằng ngôn ngữ khác.

YouTube dựa vào tùy chọn ngôn ngữ của video để biết được đâu là ngôn ngữ chính dùng trong video. Vì vậy, tùy chọn này dùng để giúp YouTube và các cộng tác viên hiểu ngôn ngữ gốc của video khi tạo bản dịch. Người xem cũng có thể dùng tùy chọn này để tìm kiếm video bằng ngôn ngữ của họ.

How to set the default language of a video you upload to YouTube

Thay đổi ngôn ngữ của video

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ gốc của một video nếu tùy chọn này chưa đúng. Cách làm như sau:

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
  3. Nhấp vào tiêu đề hoặc hình thu nhỏ của một video.
  4. Mở thẻ Tùy chọn khác.
  5. Chọn ngôn ngữ của video trong phần Ngôn ngữ video rồi chọn Lưu.
Lưu ý: Nếu bạn thay đổi tùy chọn ngôn ngữ gốc của video, ngôn ngữ mới đổi sẽ trở thành ngôn ngữ nguồn cho mọi bản dịch phụ đề sau này. Phụ đề đã xuất bản và phụ đề nháp sẽ không bị ảnh hưởng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?