Tìm hiểu về URL kênh của bạn

Kênh của bạn có thể có nhiều URL giúp chuyển hướng khán giả đến trang chủ kênh. Những URL này có thể mang những hình thức khác nhau nhưng tất cả đều chuyển hướng khán giả của bạn đến cùng nơi, đó là kênh của bạn.

Tìm URL kênh của bạn

Để tìm URL kênh, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào YouTube.com.
  2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn sau đó Kênh của bạn.
  3. Sao chép URL của trang này từ trình duyệt. Đây là URL dựa trên mã nhận dạng của kênh.

URL dựa trên mã nhận dạng

Ví dụ: youtube.com/channel/UCUZHFZ9jIKrLroW8LcyJEQQ

Đây là URL chuẩn mà tất cả các kênh YouTube đều sử dụng. URL này sử dụng mã nhận dạng kênh duy nhất, là số và chữ cái ở cuối URL.

URL tùy chỉnh

Ví dụ: youtube.com/c/YouTubeCreators

URL tùy chỉnh ngắn hơn và dễ nhớ để bạn có thể chia sẻ với khán giả của mình. URL tùy chỉnh được gán cho các kênh đủ điều kiện và có thể dựa trên tên hiển thị hiện tại, tên người dùng cũ hoặc miền web được liên kết và xác minh của bạn. Bạn có thể kiểm tra xem mình đã lấy URL tùy chỉnh hay chưa trong phần cài đặt tài khoản nâng cao.

Tìm hiểu cách lấy URL tùy chỉnh cho kênh của bạn.

Bạn có thể chia sẻ phiên bản rút ngắn của URL tùy chỉnh bằng cách xóa cụm ký tự “/c”, chẳng hạn như youtube.com/YouTubeCreators.

URL dựa trên tên người dùng cũ

Ví dụ: youtube.com/user/partnersupport

Tùy theo thời điểm tạo kênh, kênh của bạn có thể có một tên người dùng. Hiện nay, các kênh không bắt buộc phải có tên người dùng nữa nhưng bạn vẫn có thể sử dụng URL dựa trên tên người dùng cũ để chuyển hướng đến kênh, ngay cả khi tên kênh đã thay đổi kể từ khi bạn chọn tên người dùng đó. Tên người dùng hiện tại không thể thay đổi được.

Bạn có thể chia sẻ phiên bản rút ngắn của URL dựa trên tên người dùng cũ bằng cách xóa cụm ký tự “/user”, chẳng hạn như youtube.com/partnersupport. Bạn không thể làm như vậy nếu một kênh khác đã lấy URL tùy chỉnh có cùng tên.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?