Tự động thêm video vào danh sách phát

Thông qua các tùy chọn cài đặt danh sách phát trên thẻ Tự động thêm, bạn có thể tự động thêm video mới vào danh sách phát đã tạo.

Các tùy chọn cài đặt trên thẻ Tự động thêm giúp bạn xác định tiêu chí dành cho video dựa trên thẻ, từ khóa trong tiêu đề hoặc trong nội dung mô tả. Nếu video mới đáp ứng được các tiêu chí đó thì video sẽ được tự động thêm vào danh sách phát.

Để bắt đầu, hãy làm như sau:
  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Danh sách phát.
  3. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
  4. Nhấp vào biểu tượng Thêm  bên dưới tiêu đề của danh sách phát .
  5. Nhấp vào Cài đặt danh sách phát.
  6. Nhấp vào Cài đặt nâng cao.
  7. Nhấp vào thẻ Tự động thêm và xác định các tiêu chí của bạn.
  8. Nhấp vào Lưu.

Đến đây, nếu đáp ứng được tiêu chí trên thì mọi video mới tải lên đều sẽ được tự động thêm vào danh sách phát này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?