Danh sách phát theo bộ

Danh sách phát theo bộ giúp bạn đánh dấu danh sách phát của mình là một danh sách chính thức gồm những video nên xem cùng nhau. Nhờ việc thêm các video để tạo thành danh sách phát theo bộ, những video khác trong cùng bộ sẽ được giới thiệu và đề xuất khi người dùng xem một video trong danh sách phát này. YouTube có thể sử dụng thông tin này để điều chỉnh cách hiển thị hoặc giới thiệu video cho người xem biết.

Một số điều cần lưu ý khi dùng danh sách phát theo bộ:

  • Để dùng danh sách phát theo bộ, bạn phải có tài khoản đã xác minh.
  • Mỗi video chỉ được xuất hiện trong một danh sách phát theo bộ.
  • Đối với danh sách phát theo bộ, bạn chỉ có thể thêm những video mà bạn tải lên và có quyền sử dụng.

Để bật danh sách phát theo bộ, hãy chuyển đến phần cài đặt danh sách phát trên máy tính, rồi bật tùy chọn "Đặt danh sách này làm danh sách phát theo bộ chính thức".

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?