Danh sách phát theo bộ

Danh sách phát theo bộ cho phép bạn đánh dấu danh sách phát dưới dạng một loạt video chính thức sẽ được xem cùng nhau. Việc thêm video vào danh sách phát theo bộ cho phép hệ thống giới thiệu và đề xuất các video khác trong danh sách phát cho người dùng khi họ xem video trong danh sách phát theo bộ này. YouTube có thể sử dụng thông tin này để sửa đổi cách giới thiệu hoặc hiển thị video.

Có một số điều cần lưu ý khi sử dụng danh sách phát theo bộ:

  • Bạn phải có tài khoản đã xác minh để sử dụng danh sách phát theo bộ.
  • Một video chỉ được xuất hiện trong một danh sách phát theo bộ.
  • Chỉ khi bạn là người tải video lên và có các quyền đối với video đó thì bạn mới có thể thêm video đó vào danh sách phát theo bộ.

Để bật danh sách phát theo bộ, hãy truy cập vào phần cài đặt danh sách phát trên máy tính và chọn hộp “Đặt danh sách này làm danh sách phát theo bộ chính thức”.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?