Editar llistes de reproducció

Pots afegir o editar els títols i les descripcions de les llistes de reproducció, reordenar-ne els vídeos o suprimir-ne.

Afegir una descripció a una llista de reproducció

 1. Des d'un ordinador, selecciona una de les llistes de reproducció de la teva guia.
 2. Fes clic a Afegeix una descripció i introdueix els detalls de la llista de reproducció.
 3. Fes clic a Fet.

Editar el títol o la descripció d'una llista de reproducció

 1. Des d'un ordinador, selecciona una de les llistes de reproducció de la teva guia.
 2. Fes clic al títol o a la descripció de la llista de reproducció i edita'n el contingut que vulguis.
 3. Fes clic a Fet.

Canviar l'ordre dels vídeos d'una llista de reproducció

 1. Selecciona una de les teves llistes de reproducció.
 2. Passa el cursor per sobre d'un vídeo fins que vegis una barra vertical de color gris a prop de la miniatura del vídeo.
 3. Arrossega i deixa anar el vídeo més amunt o més avall per canviar l'ordre dels vídeos de la llista de reproducció.

Suprimir vídeos d'una llista de reproducció

 1. Obre una llista de reproducció.
 2. Passa el cursor per sobre del vídeo que vols suprimir.
 3. Fes clic a la icona X a la dreta del títol del vídeo.
Si no pots seguir aquestes instruccions, és probable que estiguis utilitzant la versió antiga de YouTube. Si estàs utilitzant un navegador més recent, actualitza YouTube a la seva versió actual.
Consell: també ho pots fer amb l'aplicació YouTube Studio al dispositiu mòbil. Per començar, ves al Centre d'ajuda de l'aplicació YouTube Studio.
 
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?