Maailmanlaajuinen yleisö: hyviä käytäntöjä lokalisoiduille kanaville

Yleisön kasvaessa ja kanavan tavoittaessa yhä enemmän eri kieliä puhuvia ihmisiä eri puolilta maailmaa on hyvä miettiä, kannattaisiko sisältö jakaa kielen mukaan räätälöidyiksi, lokalisoiduiksi kanaviksi vai jatkaa yhden suuren (maailmanlaajuisen) ja monikielisen kanavan ylläpitämistä. Brändit ja mainostajat käyttävät yleensä maailmanlaajuisen yleisön tavoittamiseen yhtä kolmesta seuraavasta mallista. Sinä päätät viime kädessä, mikä sopii parhaiten sinun kanavallesi ja yleisöllesi.

Jos haluat laajentaa katsojakuntaasi ulkomaille, voit pyytää yhteisön jäseniä luomaan tekstityksiä omalla kielellään tai lisätä itse käännöksiä videoihisi.
Yksi kanava, sisältöä usealla eri kielellä

Tässä mallissa brändi perustaa yhden pääkanavan, jolle ladataan sisältöä usealla eri kielellä eri maantieteellisiä alueita varten.

Brändäys

Kun brändiäsi edustaa vain yksi kanava, se ja kaikki siihen mahdollisesti liittyvä sisältö esittäytyvät yhdenmukaisesti eri alueille. Jos yleisö käyttää samoja hakusanoja (esim. tuotenimeä) eri kielillä, vain yhden kanavan olemassaolo on tarkoituksenmukaista ja helpottaa sen löytämistä.

Aktivointi

Kun yleisö ohjataan yhdelle maailmanlaajuiselle kanavalle, kanavan tilaaja- ja katsojaluvut ovat suuret, mikä helpottaa kanavan löytymistä YouTube-hauissa.  Kanavalle saapuneiden katsojien mielenkiinnon ylläpitäminen saattaa kuitenkin osoittautua haasteelliseksi, jos maailmanlaajuiselle yleisölle tuotetaan sisältöä eri kielillä.  Kanavan yhteisön jäsenten välille muodostuu kielimuuri ja yleisö eriytyy, kun viestejä, kommentteja ja päivityksiä tehdään monella eri kielellä. Jos haluat pitää suuren yleisön mielenkiintoa yllä, voit esimerkiksi lisätä videoihisi tekstityksiä, jotta erikielisten on helpompi seurata niitä. Lisäksi voit luoda kanavallesi erillisiä osioita ja soittolistoja kutakin tärkeää markkina-aluetta kohti, jotta yleisön on helppo löytää tietynkielinen sisältö. Tämä lisää katseluaikoja.   

Ylläpito

Kun kaikki sisältö on samassa paikassa, tuotantotiimisi on helppo keskittyä kanavan hallintaan ja pitää sisältö ja ulkoasu yhdenmukaisena. Kanavan hallintaan tarvittavien resurssien määrä riippuu tietysti suunnitellusta lataustiheydestä ja kanavan strategiasta. Säännöllinen latausväli, brändin yhdenmukaisuus ja yleisön hallinta ovat avainasemassa menestyvän kanavan luomisessa.   

Useita kanavia, yksi kullekin kielelle

Tässä mallissa brändit perustavat useita kanavia, joista kullakin on oma kieli ja oma maantieteellinen kohdeyleisö. Mallista on hyötyä etenkin, jos eri kielillä on erilaiset aakkoset tai hakusa.

Brändäys

Kun kullakin alueella tai kielellä on oma kanavansa, brändien on helppo räätälöidä kanavan sisältö paikallista yleisöä kiinnostavaksi. Siihen on helppo sisällyttää mainoskampanjoja ja tietoa paikallisista tapahtumista. Jos brändin identiteetti vaihtelee alueittain, tämä mahdollistaa erojen hyödyntämisen ja sisällyttämisen kanavan strategiaan.

Aktivointi

Kun katsojat ja tilaajat jakautuvat eri kanaville kielen ja alueen mukaan, tämä mahdollistaa keskitetyn kommunikoinnin tietynlaisen, sitoutuneen yleisön kanssa. Kaikki kanavan sisältö kohdistataan tietylle kieliryhmälle, mikä saattaa syventää ja parantaa käyttäjäkokemusta. Kun käyttäjät ovat löytäneet brändin haluamallaan kielellä, heidän on helpompi ymmärtää sitä ja heidän kiinnostuksensa pysyy todennäköisemmin yllä. Muista määritellä, minkäkieliselle yleisölle mikäkin kanava on suunnattu. Hakutuloksissa saattaa esiintyä useita kanavia, ja suuret kanavat saavat tavallisesti enemmän näkyvyyttä kuin pienet.  Erikielisiä kanavia kannattaa mainostaa ristiin eri kanavilla, jotta katsojien on helpompi löytää ne.  Mainio tapa ristiinmainonnan tehostamiseen on erikielisten kanavien lisääminen kanavan Tietoja-välilehden kanavasuositukset-osioon. 

Ylläpito

Kun kanavan sisältö jakautuu usean alueen/kielen mukaan, kullakin paikallisella kanavalla on oltava pysyvät resurssit kanavan jatkuvaan hallintaan. Kanavat voivat noudattaa yhtenäistä mallia tai nojautua paikallisten tiimien luovuuteen, mutta sinun on joka tapauksessa varmistettava, että brändillä on riittävästi resursseja kunkin kanavan perustamiseen ja ylläpitämiseen säännöllisen lataus- ja päivitysaikataulun mukaisesti. 

Yksi maailmanlaajuinen kanava ja useita paikallisia kanavia

Kun brändillä on yksi pääkanava, joka esittelee maailmanlaajuiset kampanjat brändin pääkielellä, sekä tätä tukevia, tietyille kielille ja alueille kohdennettuja paikallisia kanavia, se pystyy paitsi saavuttamaan maailmanlaajuisen yleisön, myös räätälöimään sisältöään tiettyjen paikallisten yleisöjen mukaan.

Brändäys

Kun kanavan sisältö hajautetaan tällä tavalla, käytössä on sekä pääkanavalla ylläpidettävä yhtenäinen maailmanlaajuinen brändi että paikalliset kanavat, joiden avulla on helppo kohdistaa huomio paikallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin. Videoiden metadataan ja pikkukuviin sisällytettävistä mallipohjista voi olla apua brändin yhtenäisyyden ylläpitämisessä eri kanavilla.

Aktivointi

Kun kanavia on monta, katsojat ja tilaajat jakautuvat usean kanavan kesken. Käyttäjien on kuitenkin helppo löytää sisältöä omalla kielellään, eläytyä videoihin ja olla mukana yhteisön käymissä keskusteluissa. On tärkeää käyttää maailmanlaajuista pääkanavaa katsojien ohjaamiseen paikallisille kanaville videon metadatan, kanavien kuvausten ja kanavasuositusten avulla. Jos paikallisille kanaville ladataan sisältöä useammin kuin pääkanavalle, ne saattavat näkyä paremmin hakutuloksissa.

Ylläpito

Tämä toimintamalli edellyttää, että maailmanlaajuisen kanavan ja paikallisten kanavien tiimit tekevät yhteistyötä, mutta se myös mahdollistaa paikalliset kampanjat ja brändin joustavan käsittelyn alueellisten markkinoiden mukaan. Tämä malli saattaa vaatia kaikkein eniten resursseja, sillä niitä tarvitaan sekä suurelle maailmanlaajuiselle kanavalle että useille pienemmille kanaville. Todellinen resurssien tarve määräytyy kuitenkin lataustiheyden ja kunkin kanavan strategian mukaan.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?