Nhập video từ Google Ảnh

Bạn có thể nhập video mà bạn đã lưu trữ trong Google Ảnh vào YouTube bằng cách:

  1. Đăng nhập vào YouTube rồi nhấp vào Tải lên để chuyển đến trang video đã tải lên.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Nhập.
  3. Chọn một hoặc nhiều video từ tài khoản Google Ảnh của bạn.
  4. Nhấp vào Chọn, sau đó video sẽ được tải lên kênh YouTube của bạn.
  5. Thêm tiêu đề và mô tả rồi đặt cài đặt bảo mật cho video.
  6. Nhấp vào Xuất bản (nếu bạn muốn đặt video ở chế độ công khai) hoặc Xong/Chia sẻ (đối với video riêng tư và video không công khai).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?