Thông tin liên hệ về bản quyền

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email, thư bưu điện hoặc fax. Dưới đây là thông tin liên hệ:

Email: copyright@youtube.com

Fax: +1 650 872 8513

Địa chỉ

DMCA Complaints
YouTube (Google LLC)
901 Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
USA

Xin lưu ý chúng tôi có thể xử lý khiếu nại được gửi trong phần nội dung của email nhanh hơn khiếu nại được gửi dưới dạng PDF.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?