Mga Kinakailangan sa Notification sa Paglabag sa Copyright

Ang pinakamadaling paraan upang maghain ng reklamo ay ang gamitin ang aming webform sa pag-aalis ng copyright.

Dapat ay kasama sa mga notification sa pagtanggal dahil sa copyright ang mga sumusunod na elemento. Kung wala ang impormasyong ito, hindi kami makakagawa ng pagkilos hinggil sa iyong kahilingan:

1. Ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Kailangan mong magbigay ng impormasyon na magibigay-daan sa amin at sa (mga) uploader ng anumang (mga) video na aalisin mo na makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa reklamo mo, tulad ng email address, pisikal na address o numero ng telepono.

2. Isang paglalarawan ng iyong gawang pinaniniwalaan mong nalabag

Sa iyong reklamo, tiyaking malinaw at kumpleto ang paglalarawan ng naka-copyright na content na gusto mong protektahan. Kung maraming naka-copyright na gawa ang saklaw ng iyong reklamo, pinapayagan ng batas ang kumakatawang listahan ng mga naturang gawa.

3. Ang partikular na URL ng bawat pinaparatangang lumalabag na video

Dapat ay laman ng iyong reklamo ang partikular na URL ng video na pinapaniwalaan mong lumalabag sa iyong mga karapatan, kundi ay hindi namin ito mahahanap at maaalis. Hindi sapat ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa video, tulad ng URL ng channel o username. Pakisama ang (mga) URL ng mismong (mga) video. Dapat ay nasa sumusunod na format ang URL: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

4. Dapat mong sang-ayunan at isama ang sumusunod na pahayag:

“Naniniwala ako nang walang pagkiling na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ng ahente nito, o ng batas.”

5. And the following statement:

"Ang impormasyon sa notification na ito ay tumpak, at sumusumpa ako sa ilalim ng parusa sa pagsisinungaling, na ako ang may-ari ng copyright o isang ahente na awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari, ng isang eksklusibong karapatan na pinaparatangang nilabag.”

6. Ang iyong lagda

Para makumpleto ang mga reklamo, kinakailangan ang aktwal o electronic na lagda ng may-ari ng copyright o ng kinatawang pinahintulutang kumilos sa ngalan niya. Para matugunan ang kinakailangang ito, puwede mong ilagay ang iyong buong legal na pangalan (pangalan at apelyido, hindi pangalan ng kumpanya) para magsilbi mong lagda sa ibaba ng iyong reklamo.

Puwede kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email, postal mail, o fax, at tiyaking kasama ang mga kinakailangang nasa itaas.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false