Sửa lỗi video tải lên trùng lặp

Nếu bạn tải cùng một video lên hai lần thì video thứ hai sẽ được xem là video trùng lặp. Video trùng lặp sẽ có trạng thái "Tải lên không thành công: Video tải lên trùng lặp" hoặc “Tệp này là bản sao của một video mà bạn đã tải lên” trên trang Video.

Nếu bạn muốn tải video đó lên lần nữa, hãy tìm cách chỉnh sửa video trước khi tải lên lại. Chẳng hạn, bạn có thể thay đổi thời lượng video bằng cách thêm khung hình hoặc nén video lại. Việc chỉ thay đổi tên tệp sẽ không giúp video đó tránh được lỗi video tải lên trùng lặp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?