Email liên hệ công việc

Để giữ liên lạc với khán giả, bạn có thể gửi và nhận email bằng địa chỉ Email liên hệ công việc. Để nhận email, bạn cần phải thêm thông tin liên hệ vào kênh của mình.

Để gửi email cho người nào đó bằng địa chỉ Email liên hệ công việc, hãy làm như sau:

  1. Truy cập vào Kênh YouTube mà bạn muốn gửi email.
  2. Chọn thẻ Giới thiệu trên kênh đó.
  3. Nếu kênh này có cung cấp địa chỉ email liên hệ công việc, hãy chọn "Xem địa chỉ email". Nếu bạn không thấy mục địa chỉ email liên hệ công việc thì tức là chủ sở hữu kênh không cung cấp địa chỉ này.
  4. Sử dụng địa chỉ email đó để gửi thư cho kênh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?