Afegir i suprimir vídeos de la llista de reproducció Visualitza més tard

Si afegeixes vídeos a la llista de reproducció Visualitza més tard, podràs trobar-los fàcilment sempre que vulguis.

  • Si, mentre mires un vídeo, vols afegir-ne un altre a la llista de reproducció Visualitza més tard, fes clic a Desa . Fes clic a Visualitza més tard.
  • Per afegir un vídeo mentre navegues pels teus feeds, passa el cursor per sobre de la miniatura d'un vídeo i fes clic a la icona Visualitza més tard.
  • Per suprimir un vídeo de la llista de reproducció Visualitza més tard, a la guia, obre Visualitza més tard. Fes clic a Més  i, a continuació, Suprimeix de la llista Visualitza més tard.

Si el vídeo s'ha definit com a creat per a nens, no podràs afegir-lo a cap llista de reproducció ni desar-lo a Visualitza més tard.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?