Quản lý kênh YouTube

Bạn có thể nhìn thấy các lượt đề cập mới của "Tài khoản thương hiệu" trong kênh YouTube hoặc nhìn thấy tài khoản mới trong trình chuyển đổi tài khoản của mình. Điều này là bởi kênh của bạn được kết nối với Tài khoản thương hiệu trong lần cập nhật YouTube gần đây. Tìm hiểu thêm về kênh được chuyển sang Tài khoản thương hiệu.

Bạn có thể thiết lập kênh YouTube của mình sao cho chỉ mình bạn có thể quản lý hoặc nhiều người có thể quản lý. Bạn có thể chọn từ một trong các tùy chọn sau đây cho kênh YouTube:

  • Kết nối kênh với Tài khoản Google cá nhân của bạn: Kênh sẽ sử dụng tên Tài khoản Google và ảnh của bạn.
  • Kết nối kênh với Tài khoản thương hiệu: Kênh YouTube có thể sử dụng một tên khác với tên bạn sử dụng trên Tài khoản Google.

Sử dụng Tài khoản Google của bạn

Tài khoản Google chỉ dành riêng cho một người nên tài khoản sử dụng một tên và thông tin nhận dạng trên tất cả các dịch vụ của Google, kể cả trên kênh YouTube bất kỳ được kết nối.

Trường hợp bạn kết nối kênh YouTube với Tài khoản Google:

  • Ai có thể quản lý kênh: Chỉ bạn mới có thể truy cập kênh YouTube và bạn phải sử dụng Tài khoản Google của mình.
  • Tên và ảnh nào hiển thị: Kênh YouTube sử dụng cùng một tên và ảnh như Tài khoản Google của bạn (và các dịch vụ khác trên Google, chẳng hạn như Gmail hoặc Google Tài liệu).

Sử dụng Tài khoản thương hiệu

Bạn có thể chia sẻ kênh YouTube được kết nối với Tài khoản thương hiệu qua nhiều tài khoản.

Nếu bạn kết nối kênh YouTube với Tài khoản thương hiệu:

  • Ai có thể quản lý và sở hữu kênh: Nhiều Tài khoản Google có thể quản lý và sở hữu Tài khoản thương hiệu; bất kỳ người quản lý và chủ sở hữu nào trong số đó cũng có thể truy cập vào kênh YouTube kết nối với Tài khoản thương hiệu. Nếu bạn thêm chủ sở hữu khác vào kênh, họ có thể thực hiện mọi hành động đối với kênh, bao gồm cả việc xóa kênh và xóa các chủ sở hữu khác.
  • Tên và ảnh nào hiển thị: Kênh YouTube có thể có tên và ảnh khác với Tài khoản Google và bất kỳ Tài khoản Google nào của người quản lý.

Sử dụng Tài khoản thương hiệu do Tài khoản Google của bạn quản lý

Bạn có thể sử dụng một Tài khoản Google để quản lý nhiều Tài khoản thương hiệu được kết nối với kênh YouTube.

Nếu bạn kết nối kênh YouTube với Tài khoản thương hiệu chỉ do Tài khoản Google của bạn quản lý:

  • Ai có thể quản lý kênh: Nếu nhiều kênh YouTube của bạn được kết nối với Tài khoản thương hiệu, bạn có thể quản lý tất cả các kênh đó thông qua một Tài khoản Google mà không cần đăng xuất. Tìm hiểu cách chuyển đổi giữa các kênh bạn quản lý.
  • Tên và ảnh nào hiển thị: Kênh YouTube có thể có tên và ảnh khác với Tài khoản Google và bất kỳ Tài khoản thương hiệu nào do kênh quản lý.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false
false