Thay đổi cài đặt thông báo về nhận xét

Bạn có thể quản lý việc nhận thông báo qua email hay thiết bị di động về nhận xét và câu trả lời mới đối với video hoặc kênh của bạn. Nếu nhận được nhiều nhận xét về video, thì bạn có thể không nhận được thông báo cho từng nhận xét. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn tùy từng thời điểm. 

Nếu bạn muốn dừng nhận thông báo qua email về nhận xét và câu trả lời, hãy sử dụng liên kết hủy đăng ký ở một trong các email đó để từ chối nhận các loại thông báo này.

Quản lý thông báo qua email

  1. Truy cập www.youtube.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản > biểu tượng cài đặt Settings.
  3. Ở bên trái, nhấp vào Thông báo để chuyển đến thông báo tài khoản.
  4. Chọn Gửi email cho tôi về hoạt động trên YouTube của tôi.
 
Mẹo: Nếu trước đây bạn đã từ chối nhận thông báo qua email, hãy chuyển đến phần cài đặt thông báo của tài khoản và đảm bảo rằng thông báo qua email cho nhận xét không có trong danh sách các loại email mà bạn đã hủy đăng ký. Nếu như vậy, chỉ cần nhấp vào liên kết Tiếp tục để bắt đầu nhận lại thông báo qua email về nhận xét.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?