Videokampane v jednotnom účte Google Ads

V záujme vylepšiť prostredie služieb inzercie sme v roku 2015 integrovali do služby Google Ads systém Google Ads for Video. Hlavné výhody zahŕňajú:

 • Jednoduchší jednotný účet Google Ads, ktorého súčasťou sú videokampane TrueView, ako aj kampane vo Vyhľadávacej sieti a Obsahovej sieti. Umožňuje efektívnejšie a konzistentnejšie riešenia pre nákupy a tvorbu prehľadov vo všetkých typoch kampaní.
 • Výkonné nástroje videokampaní TrueView vrátane riešení hromadnej správy a tiež funkcií na tvorbu prehľadov v zdieľanej knižnici videokampaní.

Čo sa zmenilo

Videokampane TrueView a údaje o kampaniach (štatistické údaje, nastavenia, kritéria zacielenia a remarketingové zoznamy) boli prenesené do hlavného produktu Google Ads. Okrem zachovania všetkých údajov týkajúcich sa kampaní priniesla táto inovácia mnohé vylepšenia v oblasti tvorby a správy videokampaní.

Dôležité zmeny zahŕňajú:

Poznámka

Od júla 2016 sú reklamy TrueView In-display známe ako reklamy TrueView video discovery. 

Jednotné riešenie nákupu v službe Google Ads

Ak máte aj kampane vo Vyhľadávacej sieti a Obsahovej sieti, videokampane a ostatné typy kampaní sa nachádzajú v účte Google Ads na jednom mieste na ľavom bočnom paneli. Ostatné vylepšenia zahŕňajú:

 • Stĺpce: Stĺpce videokampaní a ostatných typov kampaní (ak existujú) sa nachádzajú v jednom zobrazení v tabuľke s údajmi. K dispozícii sú nové stĺpce Konverzie (ak sú povolené), Google Analytics (ak existuje prepojenie) a ďalšie.
 • Filtre: Vďaka rozšíreným nástrojom na filtrovanie môžete kampane filtrovať podľa údajov v ľubovoľnom stĺpci a filter uložiť na ďalšie použitie.
 • Segmenty: Aj naďalej máte prístup k existujúcim typom segmentov, ako sú zariadenia, sieť, čas, typ zobrazenia, typ kliknutia a konverzie (ak sú povolené).
Skupiny zacielenia sa presunuli do reklamných skupín

V predchádzajúcej verzii služby Google Ads for Video sa skupiny zacielenia používali na stanovenie spôsobov zacielenia pre všetky reklamy v danej kampani. Pri tejto inovácii boli skupiny zacielenia zmenené na reklamné skupiny. Reklamná skupina (rovnako ako skupina zacielenia) obsahuje videoreklamy s rovnakými kritériami zacielenia a cenovými ponukami. Určité rozdiely tu ale sú:

 • Reklamná skupina obsahuje videoreklamy s rovnakými kritériami zacielenia a cenovými ponukami.
 • Reklamná skupina môže obsahovať len videoreklamy v rovnakom formáte. Ak chcete spustiť videoreklamy v oboch formátoch (In-stream aj In-display), je potrebné vytvoriť dve odlišné reklamné skupiny.
Zdokonalené nástroje na hromadnú správu

Kliknutím na tlačidlo Hromadné operácie a výberom možností Upraviť a Automatizovať (v rozbaľovacích ponukách) v účte Google Ads máte pri vytváraní nových videokampaní TrueView prístup k hromadným úpravám prostredníctvom hromadného nahrávania, skriptov a automatických pravidiel. Vylepšenia zahŕňajú:

 • Hromadné úpravy: Môžete aktualizovať viacero položiek v jednej kampani alebo vo viacerých kampaniach zároveň.
 • Hromadné nahrávanie: Stiahnite si tabuľky, vykonajte úpravy offline a potom aktualizované tabuľky znova nahrajte do účtu presne tam, kde chcete zmeny vykonať.
 • Automatické pravidlá: Vykonajte zmeny v účte automaticky na základe zvolených nastavení a podmienok. Môžete napríklad meniť stav, rozpočet alebo cenové ponuky reklám atď.
Nové umiestnenie nástrojov Zdieľanej knižnice

Prepojenie s účtom YouTube bolo spojené s ostatnými typmi prepojených účtov v ponuke nastavení služby Google Ads, ku ktorým získate prístup kliknutím na ikonu . Videoremarketing je k dispozícii v zdieľanej knižnici služby Google Ads v časti Publikum.

Inovované kampane

Všetky súčasné kampane TrueView v účte Google Ads for Video boli inovované pre potreby účtu Google Ads, aby sme vám mohli tieto výkonné funkcie sprístupniť.

Súčasťou inovácie bol presun cenových ponúk, rozpočtov, výberov sietí, kritérií zacielenia a všetkých ostatných nastavení kampaní TrueView do účtu Google Ads. Tiež sme automaticky zmenili štruktúru skupín zacielenia v súčasných kampaniach TrueView na štruktúru reklamných skupín. V niektorých prípadoch sa skupiny zacielenia zmenili priamo na reklamné skupiny. Ak však skupina zacielenia obsahovala reklamy In-stream aj In-display, rozdelili sme ju na dve reklamné skupiny. V službe Google Ads totiž môže reklamná skupina TrueView pozostávať buď výlučne z reklám In-stream, alebo reklám In-display, nikdy však nie z oboch formátov.

Čo inovácia zmenila

Scenár kampane a zacielenia Čo sa zmenilo Zmena pomenovaní
Kampaň obsahovala skupinu zacielenia pre jeden formát (reklamy TrueView In-stream). Pri inovácii sa skupina zacielenia zmenila na reklamnú skupinu pre reklamy TrueView In-stream. K názvu skupiny zacielenia sme pridali prívlastok (In-stream).
Kampaň obsahovala skupinu zacielenia pre jeden formát (reklamy TrueView In-display). Pri inovácii sa skupina zacielenia zmenila na reklamnú skupinu pre reklamy TrueView In-display. K názvu skupiny zacielenia sme pridali prívlastok (In-display).
Kampaň obsahovala skupinu zacielenia, ktorá zahŕňa reklamy vo formáte In-stream aj reklamy vo formáte In-display. Pri inovácii sa skupina zacielenia rozdelila na dve samostatné reklamné skupiny, z ktorých každá pozostávala z reklám buď výlučne vo formáte In-stream, alebo vo formáte In-display. Počet reklám sa ale nezmení.

Reklamné skupiny totiž definuje jediný formát reklamy.
K názvu každej novej reklamnej skupiny sme pridali názov príslušného typu formátu v zátvorke, čiže (In-stream) alebo (In-display).

Za názov novej reklamnej skupiny s reklamami In-display sme napríklad pridali prívlastok (In-display) a v prípade novej reklamnej skupiny s reklamami In-stream sme za názov pridali prívlastok (In-stream).
Kampaň obsahovala skupinu zacielenia, ktorá zahŕňa reklamu TrueView vo viacerých formátoch. Pri inovácii sa skupina zacielenia rozdelila na dve samostatné reklamné skupiny a reklama používajúca viac formátov sa rozdelila na dve reklamy, pričom každá z nich má iný formát.

Reklama používajúca viac formátov sa rozdelila na reklamu In-display a reklamu In-stream. Skupina zacielenia sa rozdelila na dve reklamné skupiny, z ktorých každá obsahuje jeden formát reklamy.

Reklamy a tiež reklamné skupiny totiž definuje jediný formát reklamy.
K názvu každej novej reklamnej skupiny sme pridali názov príslušného typu formátu v zátvorke, čiže (In-stream) alebo (In-display).

Za názov novej reklamnej skupiny s reklamami In-display sme napríklad pridali prívlastok (In-display) a v prípade novej reklamnej skupiny s reklamami In-stream sme za názov pridali prívlastok (In-stream).
Reklama Trueview používajúca jeden formát reklamy patrila do dvoch alebo viacerých skupín zacielenia. Pri inovácii sa všetky skupiny zacielenia zmenili na samostatné reklamné skupiny. Skopírovali sme tiež pôvodnú reklamu a vytvorili nové, identické verzie pre každú reklamnú skupinu. V službe Google Ads môže totiž reklama patriť len do jednej reklamnej skupiny. K názvu každej novej reklamnej skupiny sme pridali názov príslušného typu formátu v zátvorke, čiže (In-stream) alebo (In-display).

Za názov novej reklamnej skupiny s reklamami In-display sme napríklad pridali prívlastok (In-display) a v prípade novej reklamnej skupiny s reklamami In-stream sme za názov pridali prívlastok (In-stream).
Reklama TrueView využívajúca viac formátov reklamy patrila do dvoch alebo viacerých skupín zacielenia. Pri inovácii bola reklama TrueView používajúca viac formátov rozdelená na jednu reklamu In-stream a jednu reklamu In-display. Následne bola každá skupina zacielenia zmenená na dve reklamné skupiny, z ktorých každá obsahuje jeden formát reklamy.

Príklad: Mali ste reklamu používajúcu viac formátov, ktorá bola priradená k dvom skupinám zacielenia.
 1. Prvým krokom bolo, že pôvodnú reklamu sme rozdelili na jednu reklamu In-stream a jednu reklamu In-display.
 2. Ďalej sme obidve pôvodné skupiny zacielenia rozdelili na štyri reklamné skupiny, z ktorých každá zahŕňa jeden formát reklamy.
 3. Nakoniec sme skopírovali všetky nové reklamy používajúce jeden formát reklamy do nových reklamných skupín.

Po inovácii máte štyri nové reklamy, z ktorých každá používa jeden formát reklamy. Spolu máte teda štyri reklamné skupiny.
K názvu každej novej reklamnej skupiny sme pridali názov príslušného typu formátu v zátvorke, čiže (In-stream) alebo (In-display).

Za názov novej reklamnej skupiny s reklamami In-display sme napríklad pridali prívlastok (In-display) a v prípade novej reklamnej skupiny s reklamami In-stream sme za názov pridali prívlastok (In-stream).

Tvorba prehľadov o videokampaniach

Ak chcete porovnať výkonnosť kampaní v rámci súčasných a predchádzajúcich rozsahov dátumov, odporúčame použiť tieto karty:

 • Karta Kampane
  • Filtrujte podľa typu zobrazenia a porovnajte reklamy In-stream a reklamy In-display na úrovni kampane.
 • Karta Reklamy
 • Karta Zacielenie videí
 • Karta Videá
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?