Vấn đề bản quyền đối với các sự kiện trực tiếp và Hangouts trực tuyến

Chúng tôi quét tất cả các video phát sóng trực tiếp để tìm nội dung trùng khớp với nội dung của bên thứ ba, bao gồm cả nội dung có bản quyền dưới dạng một video phát sóng trực tiếp khác, chẳng hạn như sự kiện thể thao. Khi phát hiện nội dung của bên thứ ba trong video phát sóng trực tiếp của bạn, chúng tôi sẽ thay thế video đó bằng một hình ảnh giữ chỗ cho đến khi hệ thống không tìm thấy nội dung của bên thứ ba nữa. Đôi lúc, chúng tôi có thể chấm dứt video phát sóng trực tiếp của bạn. Các sự kiện trực tiếp và Hangouts trực tuyến cũng có thể bị chấm dứt nếu phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền hoặc cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng.

Trước khi chấm dứt video phát sóng trực tiếp của bạn hoặc thay thế video đó bằng một hình ảnh tĩnh, chúng tôi sẽ nhắc nhở bạn dừng phát sóng nội dung của bên thứ ba mà hệ thống của chúng tôi đã phát hiện được. Nếu tuân thủ lời nhắc nhở này và giải quyết các vấn đề còn tồn tại thì bạn sẽ được phép tiếp tục chương trình phát sóng. Nếu nội dung của bên thứ ba vẫn xuất hiện trong video phát sóng trực tiếp của bạn thì chúng tôi sẽ tạm thời làm gián đoạn hoặc chấm dứt hẳn video đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể mất quyền sử dụng các tính năng phát trực tiếp và Hangouts trực tuyến.

Nếu sự kiện trực tiếp hoặc Hangout trực tuyến của bạn dừng lại, thì cách nhanh nhất là kiểm tra Trạng thái và tính năng của tài khoản để biết có phải bạn đã nhận một trong hai loại cảnh cáo hay không.

Khôi phục quyền sử dụng tính năng phát trực tiếp

Nếu mất quyền sử dụng tính năng phát trực tiếp thì bạn có thể xem nguyên nhân dẫn đến quy định hạn chế này trong phần cài đặt kênh của tài khoản. Bạn có thể khôi phục quyền sử dụng tính năng này nếu bạn giải quyết các vấn đề dẫn đến việc hạn chế quyền của mình. Tìm hiểu thêm về cách giải quyết các quy định hạn chế đối với tính năng phát trực tiếp.

Cách phát trực tiếp nội dung của bên thứ ba khi bạn được cấp quyền

Chúng tôi có thể làm gián đoạn video phát sóng trực tiếp của bạn ngay cả khi bạn đã cấp phép cho nội dung của bên thứ ba có liên quan hoặc đã giới hạn cho video của mình chỉ phát sóng ở lãnh thổ nơi bạn sở hữu tất cả các quyền cần thiết.

Nếu trước đây đã có một chủ thể quyền xác nhận quyền sở hữu nội dung trong video của bạn thông qua Content ID, thì bạn có thể yêu cầu chủ thể quyền đó đưa kênh của bạn vào danh sách cho phép để hỗ trợ các video phát sóng trực tiếp sau này.

Thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đối với các video phát sóng trực tiếp đã lưu trữ

Thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID sẽ chỉ xuất hiện sau khi video phát sóng trực tiếp kết thúc và hoàn chỉnh, nếu bạn quyết định lưu trữ video đó. Tìm hiểu thêm về thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?