Magsumite ng kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright

Kung na-post ang iyong gawang pinoprotektahan ng copyright sa YouTube nang walang pahintulot, puwede kang magsumite ng kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright. Magsisimula ng legal na proseso ang pagsusumite ng kahilingan sa pagtanggal.

Bago ka magsumite ng kahilingan sa pagtanggal, dapat mong malaman ang mga sumusunod:

 • Mga pagbubukod sa copyright: Kailangan mong isaalang-alang kung nalalapat ang patas na paggamit, patas na transaksyon, o katulad na pagbubukod sa batas sa copyright. Kung may nalalapat na pagbubukod, magiging invalid ang kahilingan sa pagtanggal na isinumite mo.
 • Personal na impormasyon:
  • Kung maaalis ang isang video dahil sa paglabag sa copyright, makikita ang pangalan ng may-ari ng copyright sa YouTube kapalit ng video.
  • Kinakailangan ang iyong buong legal na pangalan para makagawa ng kahilingan sa pagtanggal. Posibleng ibahagi ito sa uploader ng video na inalis dahil sa paglabag sa copyright.
  • Posibleng ibahagi ang pangunahing email address mula sa iyong kahilingan sa pagtanggal sa uploader ng video na inalis dahil sa paglabag sa copyright. Posibleng makipag-ugnayan sa iyo ang uploader para lutasin ang kanyang paglabag sa copyright.
  • Mananatiling kumpidensyal ang iyong pisikal na address at numero ng telepono maliban na lang kung hihilingin ito bilang bahagi ng isang demanda. Kung kinakailangang magbahagi ng anumang impormasyon ang YouTube, aabisuhan ka namin bago ito gawin.
 • Mga nakaiskedyul na kahilingan: Puwede kang mag-iskedyul ng mga kahilingan sa pagtanggal para magkabisa pagkalipas ng 7 araw. Aabisuhan ng mga nakaiskedyul na kahilingan ang uploader at bibigyan siya ng 7 araw bago alisin ang content.
 • Content na hindi video: Kung gusto mong magsumite ng kahilingan sa pagtanggal para sa isang content na hindi video, gaya ng mga larawan ng icon ng channel, sundin ang mga hakbang na nakabalangkas dito. Hindi sinusuportahan ng aming webform ang mga kahilingan sa pagtanggal ng hindi video.

Paano magsumite ng kahilingan sa pagtanggal

Ang pagsagot sa aming webform sa isang computer ang pinakamabilis at pinakasimpleng paraan ng pagsusumite ng kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright. Dapat isumite ng may-ari ng copyright o ng ahenteng pinapahintulutang kumilos sa ngalan ng may-ari ang kahilingan.

Huwag gumawa ng mga hindi totoong claim. Posibleng magresulta ang maling paggamit ng webform para sa pagtanggal, gaya ng pagsusumite ng maling impormasyon, sa pagsusupinde ng iyong account, o iba pang legal na kahihinatnan.

I-click ang button na ito para pumunta sa webform.

Magsumite ng kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright

Puwede mo ring i-access ang webform nang direkta mula sa YouTube Studio:

 1. Mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Mula sa kaliwang Menu, i-click ang Copyright.
 3. I-click ang BAGONG KAHILINGAN SA PAGTANGGAL.

Tumatanggap din kami ng mga kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright sa pamamagitan ng email, fax, at mail. Matuto pa.

Subaybayan ang iyong mga kahilingan sa pagtanggal

Para tingnan ang mga dating kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright na isinumite mo sa YouTube:

 1. Mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Mula sa kaliwang Menu, i-click ang Copyright.
 3. I-click ang Mga Kahilingan para sa Pag-aalis.

Pamahalaan ang lahat ng iyong content na pinoprotektahan ng copyright

Kung namamahala ka ng maraming gawang pinoprotektahan ng copyright at madalas mong kinakailangang magsumite ng mga kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright, posibleng kwalipikado ka para sa aming mas advanced na mga tool sa pamamahala ng copyright. Matuto pa tungkol sa mga tool sa pamamahala ng copyright ng YouTube.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?