Giấy phép Creative Commons

Giấy phép Creative Commons là cách thức tiêu chuẩn để người sáng tạo nội dung cấp quyền sử dụng tác phẩm của họ cho người khác. YouTube cho phép người sáng tạo đánh dấu video của họ là có giấy phép Creative Commons CC BY.

Nếu đã đánh dấu video là có giấy phép CC BY thì bạn vẫn giữ bản quyền. Những người sáng tạo khác được phép sử dụng lại tác phẩm của bạn theo các điều khoản của giấy phép đó.

Giấy phép Creative Commons trên YouTube

Tất cả người sáng tạo đều có thể đánh dấu các video đã tải lên là có giấy phép Creative Commons.

Giấy phép chuẩn của YouTube giữ nguyên tùy chọn cài đặt mặc định cho tất cả video tải lên. Để xem các điều khoản trong giấy phép chuẩn của YouTube, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Bạn chỉ có thể sử dụng giấy phép Creative Commons đối với nội dung nguyên gốc 100%. Nếu video của bạn có thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, thì bạn không thể đánh dấu video của mình là có giấy phép Creative Commons.

Bằng việc đánh dấu video gốc của mình là có giấy phép Creative Commons, bạn sẽ cấp cho toàn bộ cộng đồng YouTube quyền sử dụng lại và chỉnh sửa video đó.

Nội dung nào đủ điều kiện nhận giấy phép Creative Commons

Bạn chỉ có thể đánh dấu một video đã tải lên là có giấy phép Creative Commons nếu bạn có quyền cấp phép toàn bộ nội dung trong video đó theo giấy phép CC BY. Một số ví dụ về nội dung có thể cấp phép bao gồm:

  • Nội dung bạn tạo từ đầu
  • Những video khác được đánh dấu là có giấy phép CC BY
  • Các video trong phạm vi công cộng
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?