Giấy phép Creative Commons

Giấy phép Creative Commons là cách thức tiêu chuẩn để người sáng tạo nội dung cấp quyền sử dụng tác phẩm của họ cho người khác. YouTube cho phép người sáng tạo đánh dấu rằng video của họ có giấy phép Creative Commons CC BY.

Nếu đã đánh dấu rằng video có giấy phép CC BY, bạn vẫn giữ bản quyền và những người sáng tạo khác được phép sử dụng lại tác phẩm của bạn theo các điều khoản của giấy phép đó.

Giấy phép Creative Commons trên YouTube

Tất cả người sáng tạo đều có thể đánh dấu rằng video đã tải lên có giấy phép Creative Commons.

Giấy phép chuẩn của YouTube giữ nguyên tùy chọn cài đặt mặc định cho tất cả video tải lên. Để xem xét các điều khoản của giấy phép chuẩn của YouTube, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Vì giấy phép Creative Commons dành cho nội dung gốc của bạn nên bạn không thể đánh dấu rằng video có giấy phép Creative Commons nếu có thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đối với video đó.

Bằng việc đánh dấu rằng video gốc của bạn có giấy phép Creative Commons, bạn sẽ cấp cho toàn bộ cộng đồng YouTube quyền sử dụng lại và chỉnh sửa video đó.

Nội dung nào đủ điều kiện nhận giấy phép Creative Commons

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể đánh dấu rằng video đã tải lên có giấy phép Creative Commons nếu bạn có quyền cấp phép toàn bộ nội dung trong video đó theo giấy phép CC BY. Một số ví dụ về nội dung có thể cấp phép là:

  • Nội dung bạn tạo từ đầu
  • Những video khác được đánh dấu bằng giấy phép CC BY
  • Các video trong phạm vi công cộng
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?