ลงชื่อเข้าใช้หลังจาก "จำเป็นต้องมีการอัปเดตบัญชีของคุณ"

คุณเห็นข้อความ "จำเป็นต้องมีการอัปเดตบัญชีของคุณ" เนื่องจากคุณมีบัญชีที่ทับซ้อนกัน

ข้อความนี้แจ้งให้คุณทราบว่าก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้ YouTube คุณต้องเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะ:

  1. เชื่อมโยงบัญชีกับที่อยู่อีเมล Gmail ใหม่
  2. เชื่อมโยงบัญชีกับที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช่ Gmail
  3. ไม่ต้องดำเนินการใดๆ และเชื่อมโยงบัญชีกับที่อยู่อีเมลชั่วคราว (@gtempaccount.com)

การแจกแจงตัวเลือกอีเมล ตัวเลือกที่คุณเลือกจะกำหนดวิธีการลงชื่อเข้าใช้ YouTube ของคุณ:

  1. หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับที่อยู่ Gmail ใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ YouTube โดยใช้ที่อยู่ Gmail และรหัสผ่านบัญชี Google
  2. หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช่ Gmail (Yahoo, Hotmail ฯลฯ) ให้ลงชื่อเข้าใช้ YouTube โดยใช้ที่อยู่อีเมลดังกล่าวและรหัสผ่านบัญชี Google
  3. หากคุณได้เลือกที่จะไม่ดำเนินการใดๆ เราจะเชื่อมโยง YouTube ของคุณกับที่อยู่อีเมลใหม่ชั่วคราวตามค่าเริ่มต้น ซึ่งคุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่ชั่วคราว