Правила и насоки за конкурси в YouTube

Всички конкурси, които се провеждат в YouTube или използват сайта, са предмет на посочените по-долу правила. Освен това е забранено да се провеждат конкурси по начин, който противоречи на нашите Общи условия, Декларация за поверителност или правилата на общността ни.

YouTube не позволява да провеждате конкурси чрез рекламни елементи, но можете да ангажирате потребителите чрез съдържанието си в платформата, при условие че съответния конкурс отговаря на правилата по-долу.

I. Общи ограничения и изисквания:

 1. Вие носите цялата отговорност за конкурса си.
 2. Конкурсът ви в YouTube трябва да спазва всички приложими федерални, щатски и местни закони, правила и наредби, включително санкции в САЩ.
 3. Конкурсът ви не трябва да нарушава или да насърчава нарушаването на права на трети страни или участието в незаконна дейност.
 4. Нямате право да изисквате от потребителите да ви прехвърлят собствеността или да ви предоставят всички права върху кандидатурата си за конкурса.
 5. Участието в конкурса ви трябва да е безплатно (не забравяйте да проверите местните закони, свързани с лотарийни игри!).
 6. Вие и която и да било трета страна нямате право да манипулирате показателите в услугата на YouTube, включително броя на показванията, харесванията, нехаресванията или абонатите, така че те да не отразяват реалната ангажираност на потребителите.
 7. Нямате право да посочвате, че YouTube има връзка или е партньор на конкурса ви, без предварително писмено съгласие от наша страна. Наред с всичко останало тази забрана включва изрични изявления или всякакви действия, които подсказват, че YouTube участва или подкрепя конкурса ви по какъвто и да било начин.

II. Официални правила на конкурса ви:

 1. Трябва да имате набор от „Официални правила“, които да:
  а) включват връзки към правилата на общността на YouTube и посочват, че кандидатурите, които не отговарят на изискванията, ще бъдат дисквалифицирани;
  б) посочват всички разкривания, изисквани от приложимите федерални, щатски и местни закони, правила и наредби, включително санкции в САЩ;
  в) са изцяло съвместими и съгласувани с Общите условия на YouTube.
 2. Конкурсът ви трябва да се провежда и всички награди да се присъждат съгласно посоченото в Официалните правила.
 3. Вие носите отговорност за правилата си и всички аспекти на администрирането на конкурса.
 4. Правилата ви трябва ясно да посочват, че YouTube не е спонсор на конкурса ви, и да изискват от потребителите да освободят сайта от всякаква отговорност, свързана с него.
 5. В Официалните правила трябва да включите законосъобразно съобщение за поверителност, посочващо как ще използвате събираните за конкурса лични данни, и да се придържате към тази употреба.

Отказ от отговорност: Не сме ваши адвокати и предоставената тук информация не е правен съвет. Предоставяме я само за сведение и препоръчваме да потърсите съвет за законното провеждане на конкурс в своята юрисдикция.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?