Pridanie platených umiestnení produktov, sponzorstiev a odporúčaní

Poznámka: Tento článok bol aktualizovaný v auguste 2020, aby zahŕňal, že vo všetkých videách označených ako obsahujúcich platené promá sa od septembra 2020 zobrazí správa, ktorá na to upozorní.

Do svojich videí môžete zahrnúť platené umiestnenia produktov, odporúčania, sponzorstvá alebo iný obsah, ktorý vyžaduje sprístupnenie informácií divákom.

Ak sa rozhodnete zahrnúť ktorúkoľvek z uvedených možností, musíte nás o tom informovať výberom políčka plateného proma v podrobnostiach videa. Pozrite si pokyny nižšie.

Všetky platené promá musia dodržiavať naše pravidlá reklamy. Za porozumenie a dodržiavanie miestnych a zákonných povinností sprístupňovať v obsahu informácie o platenom prome nesiete zodpovednosť vy a značky. Medzi tieto povinnosti patrí to, kedy, ako a pre koho tieto informácie sprístupniť.

Čo sa zmenilo?
Všetky videá, ktoré sú označené ako obsahujúce platené promá, budú zobrazovať správu, ktorá upozorní na to, že video obsahuje platené promá.
Čo máme na mysli, keď hovoríme o platených umiestneniach produktov, sponzorstvách a odporúčaniach?

Platené umiestnenia produktov sú časti obsahu, ktoré sú vytvorené pre tretiu stranu za odplatu, alebo v ktorých je značka, reklamné posolstvo alebo produkt tretej strany priamo integrovaný do obsahu.

Odporúčania sú časti obsahu vytvorené pre inzerenta alebo marketingového špecialistu s reklamným posolstvom, v prípade ktorého ľudia pravdepodobne uveria, že odráža názory, presvedčenia alebo skúsenosti autora obsahu či odporúčajúcej osoby.

Sponzorstvá sú časti obsahu, ktoré boli financované v plnom alebo čiastočnom rozsahu treťou stranou. Sponzorstvá zvyčajne propagujú značku, reklamné posolstvo alebo produkt tretej strany bez ich integrácie priamo do obsahu.

Upozorňujeme, že pre vás platné právne predpisy môžu platené promá definovať inak. Za porozumenie zákonným povinnostiam týkajúcim sa sprístupnenia informácií o platenom prome v obsahu a ich dodržiavanie podľa príslušnej jurisdikcie nesú zodpovednosť autori a značky. Medzi zákonné povinnosti môže patriť to, kedy, ako a pre koho tieto informácie sprístupniť.
Musím YouTube upozorniť, ak video obsahuje platené umiestnenie produktu, odporúčanie alebo iný komerčný vzťah?
Ak má váš obsah platené umiestnenie produktu, odporúčanie alebo iný komerčný vzťah, musíte na to YouTube upozorniť, aby sme mohli sprístupniť informácie používateľom. Upozorňujeme, že v závislosti od právnych predpisov vo vašej jurisdikcii môžete mať viac povinností. Ak tieto povinnosti nedodržíte, môžeme podniknúť kroky proti vášmu obsahu alebo účtu. Ak chcete YouTube na niečo upozorniť:
  1. V počítači sa prihláste do Štúdia YouTube.
  2. Vľavo vyberte Videá.
  3. Kliknite na video, ktoré chcete upraviť.
  4. Vyberte Ďalšie možnosti.
  5. Začiarknite políčko vedľa „Moje video obsahuje platené promo, ako je umiestňovanie produktov, sponzorstvo alebo odporúčanie“.
  6. Vyberte ULOŽIŤ.

Informácie o tom, prečo na to musíte YouTube upozorniť, nájdete v sekcii Čo sa stane, keď začiarknem „Video obsahuje platené promo, ako je napríklad platené umiestnenie produktu, sponzorstvo alebo odporúčanie?“.

Čo sa stane, keď začiarknem políčko „Video obsahuje platené promo, ako je napríklad platené umiestnenie produktu, sponzorstvo alebo odporúčanie“?
Keď pod Vyhlásením o obsahu v časti Rozšírené nastavenia začiarknete políčko „video obsahuje platené promo“, pomáhate nám udržať skvelý dojem diváka.
V týchto videách budeme aj naďalej zobrazovať reklamy. Keď nás upozorníte, že video obsahuje platené promo, môžeme reklamu, ktorá je v rozpore s vaším značkovým partnerom, nahradiť alternatívnou reklamou. Navyše, keď nás na túto skutočnosť upozorníte, v súlade s našimi existujúcimi pravidlami odstránime vaše video z aplikácie YouTube Kids.
Bude YouTube aj naďalej zobrazovať reklamy v týchto videách?
Áno, YouTube bude naďalej zobrazovať reklamy v týchto videách.
 
Niekedy môžeme v rámci ochrany hodnoty, ktorú ponúkame inzerentom, vo videách s platenými promami nahradiť reklamu, ktorá je v rozpore s reklamou vašej partnerskej značky.
 
Ak napríklad nahráte video, ktoré zmieňuje značku a umiestňuje produkty spoločnosti A, pre spoločnosť B nebude mať zmysel predaj reklamného priestoru v blízkosti tohto videa.
Musím upozorniť aj niekoho iného na komerčné vzťahy spojené s mojím videom?
Je to možné. Rôzne jurisdikcie majú rôzne požiadavky na autorov a značky zapojené do procesu plateného proma. 
 
Ak váš obsah zahŕňa platené promo, niektoré jurisdikcie a partnerské značky vyžadujú, aby ste divákov informovali o akomkoľvek komerčnom vzťahu, ktorý váš obsah ovplyvnil alebo k nemu prispel. Vašou povinnosťou je oboznámiť sa s právnymi predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa obsahu s plateným promom, ktoré sa na vás vzťahujú, a dodržiavať ich. Nižšie si pozrite viac zdrojov.
Existuje funkcia, ktorá mi pomôže informovať divákov o platenom prome v mojich videách?

Áno. Vždy, keď označíte, že vaše video obsahuje platené promá, automaticky zobrazíme divákom na začiatku videa na 20 sekúnd správu so sprístupnením informácií. Táto správa so sprístupnením informácií upozorní divákov, že video obsahuje platené promá. 

Upozorňujeme, že rôzne jurisdikcie majú rozličné požiadavky platné pre autorov a značky zapojené do plateného proma, podľa ktorých môžete mať ďalšie povinnosti. Nezabudnite sa preto oboznámiť s príslušnými právnymi predpismi a dodržiavať ich.

Znamená to, že môžem videoreklamy (na začiatku, uprostred a na konci videa) nahrávať priamo do videí?
Nie. Pravidlá reklamy služby YouTube nepovoľujú nahrávanie ani vkladanie videoreklám vytvorených a dodaných inzerentom priamo do vášho obsahu. To isté platí aj pre iné komerčné prestávky, v ktorých YouTube ponúka podobné formáty reklamy. 
 
Ak máte inzerenta, ktorý má záujem zobrazovať reklamy konkrétne vo vašom obsahu, spolupracujte na realizácii so svojím manažérom pre partnerov. Pozrite si ďalšie informácie o našich pravidlách pre vložené sponzorstvá tretích strán.
 
Tieto pravidlá sa netýkajú videí vytvorených značkami alebo pre značky ani videí nahraných do kanála na YouTube danej značky.
Môžem použiť úvodnú vizitku pred videom alebo po ňom s názvom značky a informáciami o výrobku marketingového špecialistu alebo sponzora?
Áno. Povoľujeme statické úvodné vizitky a koncové karty, ak ide o platené promo. Tieto úvodné vizitky alebo koncové karty môžu byť grafické a môžu obsahovať logo a produktovú značku sponzora alebo marketingového špecialistu.
  • Úvodné vizitky: 5 sekúnd alebo menej a statické. Ak sú umiestnené na začiatku videa (0:01 s), na vizitke musí byť uvedené aj meno alebo logo autora.
  • Koncové karty: musia byť umiestnené v rámci posledných 30 sekúnd videa a byť statické.
Ďalšie zdroje
Ďalšie informácie získate prostredníctvom svojich miestnych právnych zdrojov, ako sú Federal Trade Commission (FTC) v USA, Committee of Advertising Practice (CAP) v Spojenom kráľovstve, Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Prevention (DGCCRF) vo Francúzsku a mediálne úrady Medienanstalten v Nemecku.
Informácie uvedené v tomto článku centra pomoci nepredstavujú právne poradenstvo. Poskytujeme ich len na informačné účely. Poradiť sa môžete so svojím právnym zástupcom.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?