Lên lịch xuất bản video

Bạn có thể sử dụng tính năng xuất bản theo lịch để lên lịch cho video riêng tư chuyển sang công khai vào một thời điểm cụ thể.

Để lên lịch chuyển video thành chế độ công khai, hãy tải video lên ở chế độ "Riêng tư" và sử dụng tùy chọn "Đặt lịch chuyển sang Công khai". Sau đó, bạn có thể đặt ngày, giờ và múi giờ mà bạn muốn xuất bản video. Video sẽ vẫn ở chế độ riêng tư cho đến thời điểm đã lên lịch. 

Ngày "xuất bản" trên trang xem

Khi bạn đặt một video là công khai trên YouTube, ngày "xuất bản" trên trang xem sẽ dựa trên Giờ chuẩn Thái Bình Dương (giờ PST). Nếu bạn muốn đặt một video là công khai với ngày cụ thể trên trang xem, hãy đảm bảo rằng video của bạn được tải lên hoặc được đặt lịch chuyển thành công khai cho ngày đó theo Giờ chuẩn Thái Bình Dương.

Bạn có thể nhìn thấy ngày xuất bản trên trang xem khác với ngày xuất bản trong Trình quản lý video nếu bạn:

 • Tải video công khai lên theo múi giờ trước giờ PST
 • Đặt lịch cho video riêng tư chuyển thành công khai vào thời điểm cụ thể theo múi giờ trước Giờ chuẩn Thái Bình Dương

Lên lịch xuất bản video vào một thời điểm cụ thể

Để lên lịch xuất bản video, trước tiên bạn phải đặt video là "đã lên lịch" hoặc "riêng tư" trên trang tải lên.

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tải lên  .
 3. Nhập tiêu đề, nội dung mô tả và các thông tin chi tiết khác của video.
 4. Chọn Đã lên lịch.
 5. Chọn ngày, giờ và múi giờ mà bạn muốn xuất bản video.
 6. Chọn Xuất bản vào...

Chỉnh sửa thời gian xuất bản theo lịch

Bạn có thể thay đổi thời gian xuất bản theo lịch hoặc xuất bản video ngay bằng cách:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
 3. Chọn trình đơn thả xuống trên video mà bạn muốn chỉnh sửa trong cột "Trạng thái hiển thị".
  • Để thay đổi thời điểm xuất bản theo lịch, hãy đảm bảo rằng chế độ hiển thị đang đặt là Riêng tư, chọn thời điểm mới rồi Lưu.
  • Để xuất bản video ngay lập tức, hãy đặt chế độ hiển thị thành Công khai rồi Lưu.
    

Hướng dẫn dành cho Creator Studio phiên bản cũ

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó Creator Studio.
 3. Nhấp vào Trình quản lý video sau đó Video. Bên cạnh video, bạn sẽ thấy mục "Đã lên lịch".
 4.  Bên cạnh video đã lên lịch, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh mục "Chỉnh sửa" sau đó Thông tin và Cài đặt.
 5. Trong tab "Thông tin và Cài đặt", bạn có thể thay đổi thời gian xuất bản đã lên lịch hoặc thay đổi chế độ hiển thị của video thành Công khai để xuất bản video ngay lập tức.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?