Mga patakaran sa maling impormasyon sa mga halalan

Patakaran Laban sa Maling Impormasyon sa Halalan: Mga Alituntunin ng Komunidad ng YouTube

Hindi pinapayagan sa YouTube ang ilang partikular na uri ng mapanlinlang o mapanlokong content na posibleng magdulot ng napakatinding pinsala. Kasama rito ang ilang partikular na uri ng maling impormasyong puwedeng magdulot ng pinsala sa totoong buhay, gaya ng ilang partikular na uri ng content na teknikal na minanipula, at content na nakakagambala sa mga demokratikong proseso.

Kung makakita ka ng content na lumalabag sa patakarang ito, iulat ito. Available dito ang mga tagubilin para sa pag-uulat ng mga paglabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Kung nakakita ka ng maraming video o komentong mula sa iisang channel na gusto mong iulat, puwede mong iulat ang channel.

Ano ang ibig sabihin ng mga patakarang ito para sa iyo

Kung nagpo-post ka ng content

Huwag mag-post sa YouTube ng content na nauugnay sa mga halalan kung tumutugma ito sa alinman sa mga paglalarawang nakasaad sa ibaba.

 • Pamimigil sa botante: Content na may layuning linlangin ang mga botante tungkol sa oras, lugar, pamamaraan, o mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado para sa pagboto, o mga maling pahayag na posibleng lubhang makapigil sa pagboto.
 • Pagiging kwalipikado: Content na nagsusulong ng mga maling pahayag na nauugnay sa mga teknikal na kinakailangan sa pagiging kwalipikado para sa mga kasalukuyang kandidato sa pulitika at nakaupong nahalal na opisyal ng pamahalaan para makapagsilbi sa puwesto. Nakabatay ang mga isinasaalang-alang na kinakailangan sa pagiging kwalipikado sa naaangkop na pambansang batas, kasama ang edad, pagkamamamayan, o vital status.
 • Pang-uudyok na makagambala sa mga demokratikong proseso: Content na nanghihikayat sa ibang manggambala sa mga demokratikong proseso, tulad ng paghahadlang o pang-aabala sa mga pamamaraan sa pagboto.
 • Pamamahagi ng mga na-hack na materyal: Content na naglalaman ng na-hack na impormasyon, na kapag inihayag ay posibleng makagambala sa mga demokratikong proseso.
 • Integridad sa halalan: Content na nagsusulong ng mga maling pahayag na binago ng malawakang panloloko, mga error, o mga glitch ang resulta ng mga piling nakaraan na pambansang halalan, pagkatapos na opisyal na ma-certify ang mga pinal na resulta ng halalan. Kasalukuyan itong nalalapat sa:
  • Anumang nakaraang Pampangulong halalan ng U.S.
  • 2021 Halalan ng pederal na pamahalaan ng Germany

Tandaang hindi ito kumpletong listahan.

Mga halimbawa

Hindi pinapayagan sa YouTube ang mga sumusunod na uri ng content. Hindi ito kumpletong listahan.

Pamimigil sa botante
 • Pagsasabi sa mga manonood na puwede silang bumoto sa pamamagitan ng mga hindi tumpak na pamamaraan tulad ng pag-text ng kanilang boto sa isang partikular na numero.
 • Pagbibigay ng mga gawa-gawang kinakailangan sa pagiging kwalipikado bilang botante tulad ng pagsasabing ang isang partikular na halalan ay bukas lang para sa mga botanteng mahigit 50 taong gulang.
 • Pagsasabi sa mga manonood ng maling petsa ng pagboto.
 • Pagpapahayag na nakikita sa sobre ng pagboto sa pamamagitan ng mail ang kaugnayan sa pampulitikang partido ng botante.
 • Mga maling pahayag na ang kinalabasan ng mga nakaraang halalan ay resulta ng pagboto ng mga hindi mamamayan.
Pagiging kwalipikado ng kandidato
 • Mga pahayag na nagsasabing hindi kwalipikadong umupo sa puwesto ang isang kandidato o nakaupong opisyal ng pamahalaan batay sa maling impormasyon tungkol sa kinakailangang edad para makaupo sa puwesto sa bansa/rehiyong iyon.
 • Mga pahayag na nagsasabing hindi kwalipikadong umupo sa puwesto ang isang kandidato o nakaupong opisyal ng pamahalaan batay sa maling impormasyon tungkol sa katayuan ng pagkamamamayan para makaupo sa puwesto sa bansa/rehiyong iyon.
 • Mga pahayag na nagsasabing hindi kwalipikadong tumakbo ang isang kandidato o nakaupong opisyal ng pamahalaan batay sa mga maling pahayag na sila ay patay na, wala pa sa hustong gulang, o kung hindi man ay hindi natutugunan ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado.
Pag-uudyok na makagambala sa mga demokratikong proseso
 • Pagsasabi sa mga manonood na gumawa ng mahahabang pila sa pagboto na naglalayong gawing mahirap para sa iba ang pagboto.
 • Pagsasabi sa mga viewer na i-hack ang mga website ng pamahalaan para maantala ang paglabas ng mga resulta ng mga halalan.
Pamamahagi ng mga na-hack na materyales

Hindi pinapayagan sa YouTube ang mga sumusunod na uri ng content. Hindi ito kumpletong listahan.

 • Mga video na naglalaman ng na-hack na impormasyon tungkol sa isang pampulitikang kandidato na ibinahagi nang may layuning makagambala sa isang halalan.
Integridad sa halalan
 • Mga pahayag na nanalo lang ang isang kandidato ng swing state sa pampangulong halalan sa U.S. ng 2020 dahil sa mga glitch sa voting machine na nagbago ng mga boto.
 • Mga pahayag na bumoto ang mga patay nang tao sa mga bilang na nagbago ng resulta ng pampangulong halalan sa U.S. ng 2016.
 • Mga pahayag na may mga inihulog na pekeng balota para mabigyan ng sapat na boto ang isang kandidato para manalo sa isang estado sa nakaraang pampangulong halalan sa U.S.
 • Content na nagsusulong ng mga maling pahayag na binago ng malawakang panloloko, error, o mga glitch ang resulta ng parliyamentaryong (Bundestag) halalan ng Germany, na naninira sa pagkalehitimo ng pagkakabuo ng bagong pamahalaan o pagkakahalal at pagkakatalaga sa sumunod na German Chancellor.
   

Puwede naming payagan ang content na lumalabag sa patakaran sa integridad ng halalan na nakatala sa page na ito kung may kasama sa content na karagdagang konteksto sa video, audio, pamagat, o paglalarawan. Hindi ito pahintulot na mag-promote ng maling impormasyon. Puwedeng kasama sa karagdagang konteksto ang mga sumasalungat na opinyon, o kung ang layunin ng content ay para tuligsain, i-dispute, o libakin ang maling impormasyon na lumalabag sa aming mga patakaran.

Tandaang ilang halimbawa lang ang mga ito, at huwag mag-post ng content kung sa tingin mo ay posibleng labag ito sa mga patakarang ito. Pakitandaang nalalapat din ang mga patakarang ito sa mga external na link sa iyong content. Puwedeng kasama rito ang mga naki-click na URL, pasalitang pagdirekta ng mga user sa iba pang site sa video, at iba pang anyo.

Ano ang mangyayari kung lumalabag sa patakarang ito ang content

Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong content, aalisin namin ang content at papadalhan ka namin ng email para ipaalam ito sa iyo. Kung ito ang iyong unang paglabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, makakatanggap ka ng babala nang walang penalty sa channel mo. Kung hindi, maghahain kami ng strike laban sa iyong channel. Kung mapapatawan ka ng 3 strike, wawakasan ang iyong channel. Puwede kang matuto pa tungkol sa aming system ng mga strike dito.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false