YouTube "không được cung cấp" cho miền của bạn?

Nếu bạn đã nhìn thấy thông báo sau, thì điều đó có nghĩa là dịch vụ YouTube hiện không chưa được bật trên G Suite:

Dịch vụ này không được cung cấp
YouTube không được cung cấp cho domain.com. Hãy tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Google mà bạn có thể sử dụng bằng username@domain.com. Bạn có sử dụng sản phẩm này bằng tài khoản Google khác không? Hãy đăng xuất khỏi tài khoản Google hiện tại của bạn rồi đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn.

Cách thêm YouTube làm dịch vụ

Chỉ quản trị viên miền của bạn mới có thể bật YouTube trên miền của bạn. Hãy cho quản trị viên miền biết rằng bạn muốn họ bật tính năng thêm YouTube làm dịch vụ. Sau khi bật tính năng này, bạn có thể thêm kênh YouTube trực tiếp vào G Suite.

Nếu bạn là quản trị viên miền, hãy tìm hiểu cách thêm dịch vụ vào miền G Suite của mình.

Tôi không thể bật YouTube cho miền của mình

Nếu bạn ở quốc gia mà YouTube chưa ra mắt chính thức thì rất tiếc, bạn không thể bật YouTube trên miền G Suite của mình.

Kiểm tra các quốc gia có YouTube:

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Chuyển đến biểu tượng Tài khoản .
  3. Chọn Vị trí.

Danh sách các quốc gia có YouTube sẽ xuất hiện.

Bạn vẫn có thể tạo tài khoản YouTube trên Tài khoản Google dành cho người tiêu dùng riêng biệt với G Suite.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?