Zobrazovanie reklám tretích strán

Pomocou nástroja YouTube VAST QA môžete overiť, či značky reklamy šablóny VAST spĺňajú špecifikácie zobrazovania reklám tretích strán. Pomocou tohto nástroja môžete tiež jednoducho zobraziť ukážku videoreklamy tretej strany v prehrávači YouTube.

Schválení predajcovia tretej strany

Reklamy in-stream tretích strán a ich sprievodné bannery musia používať lineárnu značku šablóny VAST od dodávateľa, ktorého v súvislosti so šablónou VAST schválil YouTube. Upozorňujeme, že reklamy zobrazované tretími stranami, ktoré porušujú naše pravidlá pre reklamu, môžu byť obmedzené alebo pozastavené. Podrobný súhrn vo formáte XML nájdete nižšie.

Súhrn prvkov XML reklám In‑stream pre odpoveď reklamného servera VAST

Prvok Atribúty Hodnoty Povinné Podporované Poznámky
VAST   Root node Áno Áno  
  version String (3.0) Áno Áno Musí podporovať verziu VAST 2.* alebo 3.0
Reklama ID String Áno Áno Element najvyššej úrovne obklopí každú reklamu v odpovedi
InLine None None Áno Áno Element druhej úrovne obklopujúci kompletné údaje o jednej reklame
AdSystem None String Áno Áno Označuje zdrojový reklamný server
  version String Preferované Áno Interná verzia používaná reklamným systémom
AdTitle None String Nie Áno Bežný názov reklamy
Description None String Nie Áno Dlhší popis reklamy
Survey None URI Nie Nie Identifikátor URI požiadavky na dodávateľa prieskumov (YouTube podporí len sledovacie pixely prieskumu od certifikovaných dodávateľov prieskumov v tomto uzle. V súčasnosti nepovoľujeme zobrazovanie prieskumov ani pozvánok na prieskumy prostredníctvom XML súboru VAST.)
Chyba None URI Nie Áno Identifikátor URI, ktorý sa má požadovať, ak sa reklama neprehráva z dôvodu chyby. YouTube pri chybe iba vykoná požiadavku na identifikátor URI, no nemôže odoslať ďalšie informácie o chybe.
Zobrazenie None URI Áno Áno Identifikátor URI na sledovanie zobrazenia
Creatives None None Áno Áno Kontajner pre jeden alebo viacero elementov Creative
Creative     Áno Áno Obklopí každý element kreatívy
  ID String Nie Áno Nepovinný identifikátor
  sequence Integer Nie Áno Preferované poradie, v akom sa majú zobraziť viaceré elementy Creatives
  AdID String Nie Áno Identifikátor reklamy pre kreatívu (predtým ISCI)
Linear     Áno Áno  
  skipoffset 00:00:05 Nie Áno Len VAST 3.0
Duration None Time Áno Áno  
TrackingEvents     Nie Áno  
Tracking   URI Nie Áno Identifikátor URI na sledovanie rôznych udalostí počas prehrávania
  udalosť creativeView,
start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete, mute, unmute, pause, rewind, resume, fullscreen, expand, collapse, acceptInvitation, close acceptInvitationLinear closeLinear progress skip
Nie

Áno

(len pre hodnoty start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete). Iba VAST 3.0 podporuje Skip

Názov udalosti, ktorá sa má sledovať v rámci elementu Linear. Ak hodnota creativeView existuje, mala by sa vždy požadovať.
AdParameters   String Nie Nie Údaje, ktoré sa majú odoslať do videoreklamy
VideoClicks     Áno Áno  
ClickThrough None URI Áno Áno Identifikátor URI, ktorý sa má otvoriť ako cieľová stránka, keď divák klikne na video
ClickTracking   URI Nie Áno Identifikátor URI, ktorý sa má požadovať na účely sledovania, keď divák klikne na video
CustomClick   URI Nie Áno Identifikátory URI, ktoré sa majú požadovať pri vlastných udalostiach, ako je video s hotspotom
  ID String Nie Nie Nepovinný identifikátor
MediaFiles     Áno Áno  
MediaFile   URI

Áno

(Potrebné sú minimálne dva samostatné uzly MediaFile – jeden pre každý formát videa MP4 a WebM)

Áno Umiestnenie lineárneho súboru
  delivery progressive Áno Áno Spôsob zobrazovania reklamy (YouTube nepreferuje streaming)
  typ String Áno (MP4 a WebM) Áno Typ MIME (medzi obľúbené typy MIME patrí okrem iných napríklad „video/x‑ms‑wmv“ pre Windows Media)
  bitrate Integer Áno Áno Rýchlosť prenosu kódovaného videa (kb/s)
  width Integer (480) Áno Áno Rozmery videa v pixeloch
  height Integer (360) Áno Áno Rozmery videa v pixeloch
  scalable Boolean Nie Nie Či je prípustné meniť veľkosť obrázka (YouTube to robí predvolene)
  maintainAspectRatio Boolean Nie Áno  
  apiFramework String Nie Nie Ak je element MediaFile interaktívny, element apiFramework definuje požadovaný spôsob komunikácie.
CompanionAds     Nie Áno  
Companion     Nie Áno Ľubovoľný počet sprievodných reklám s ľubovoľnými požadovanými rozmermi v pixeloch
  ID String Nie Áno Nepovinný identifikátor
  width Integer (300) Áno (ak sa zobrazuje sprievodná reklama) Áno Rozmery sprievodnej reklamy v pixeloch
  height Integer (60) Áno (ak sa zobrazuje sprievodná reklama) Áno Rozmery sprievodnej reklamy v pixeloch
  expandedWidth Integer Nie Nie Rozmery rozbaľujúcej sa sprievodnej reklamy v pixeloch v rozbalenom stave (rozbaliteľné reklamy nie sú povolené v reklamách In‑Stream na YouTube)
  expandedHeight Integer Nie Nie Rozmery rozbaľujúcej sa sprievodnej reklamy v pixeloch v rozbalenom stave (rozbaliteľné reklamy nie sú povolené v reklamách In‑Stream na YouTube)
  apiFramework String Nie Nie Element apiFramework definuje požadovaný spôsob komunikácie so sprievodnou reklamou
StaticResource   URI Nie Áno Identifikátor URI pre statický súbor, ako je obrázok
  creativeType String Áno (ak sa prostredníctvom elementu StaticResource zobrazuje sprievodná reklama) Áno Typ MIME statického zdroja (podporované sú len typy obrázkov)
IFrameResource None URI Nie Áno Zdroj identifikátora URI pre iFrame na zobrazenie elementu sprievodnej reklamy
HTMLResource None CDATA Nie Nie HTML na zobrazenie elementu sprievodnej reklamy
JavaScriptResource None CDATA Nie Nie JavaScript na zobrazenie elementu sprievodnej reklamy
TrackingEvents     Nie Nie  
Tracking   URI Nie Nie Identifikátor URI na zobrazenie elementu sprievodnej reklamy
  event creativeView Áno (ak sa zobrazuje sprievodná reklama) Nie Ak hodnota creativeView existuje, mala by sa vždy požadovať. Pre Companions je creativeView jediná podporovaná udalosť.
CompanionClickThrough None URI Áno (ak sa zobrazuje statický
obrázok bez pevne naprogramovaného prekliknutia)
Áno Identifikátor URI, ktorý sa má otvoriť ako cieľová stránka, keď divák klikne na sprievodnú reklamu. 
AltText None String Nie Áno Alternatívny text, ktorý sa má zobraziť, keď je sprievodná reklama vykreslená v prostredí HTML
AdParameters   String Nie Nie Údaje, ktoré majú byť odoslané do sprievodných reklám
NonLinearAds     Nie Nie Momentálne nie je podporované (len v prípade lineárnych reklám In‑stream)
Extensions     Nie Nie  
Extension type Any Nie Nie Do uzla Extensions môže byť zahrnutý akýkoľvek platný súbor vo formáte XML, no bude ignorovaný
Wrapper None None Nie Nie Element druhej úrovne obklopujúci reklamu s obálkou poukazujúcou na sekundárny reklamný server
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?